Dienstenbond CNV

Omroepwerkgevers komen afspraken niet na!
26-03-2003

Enige tijd geleden legden wij u het teleurstellende onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Omroep-CAO voor. Het resultaat van de onderhandelingen was duidelijk en er zouden alleen nog tekstvoorstellen voor de nieuwe CAO worden opgesteld. Bij deze uitwerking is het misgegaan. De werkgeversdelegatie probeert nu bij de uitwerking de CAO onderhandelingen opnieuw te voeren en komt met aanvullende en afwijkende voorstellen. Zo zout hebben wij het nog nooit gegeten! Voor de CNV Dienstenbond is een afspraak een afspraak en gaat de werkgever hier ook aan houden. We kunnen dan ook niet instemmen met de door de werkgevers voorgestelde teksten. Dat betekent dat er nog steeds geen nieuwe CAO is !

De afspraken die de werkgever niet wil nakomen liggen op het gebied van het contracteerbeleid. Deze zijn zo essentieel voor de CNV Dienstenbond dat wij -nog afgezien van het feit dat de werkgever zich gewoon aan de afspraken moet houden- nooit met de aanvullende voorstellen van de werkgever kunnen instemmen.

Wij vinden de opstelling van de werkgevers zo weinig professioneel dat wij ons hierover beklagen bij de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. Wij hopen dat daar mensen zitten die zich wel realiseren dat een afspraak een afspraak is! Lees hier de open brief die wij aan de Raad van bestuur hebben gestuurd. Brief Raad van bestuur

Wij zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Vragen
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij bestuurder, Martijn Donker, tel: (035)6460580.

Open brief
Raad van Bestuur Publieke Omroep
t.a.v. de heer H. Bruins Slot
de heer P.B.A. Dirks

Hilversum, 24 maart 2003
Betreft: Protocoltekst CAO 2003

Geacht college,

Op 31 januari jl. bereikten partijen overeenstemming over een onderhandelaarsakkoord, dat de basis zou vormen voor een nieuwe CAO voor de publieke omroep.

Tot onze verbazing hebben wij moeten constateren dat uw onderhandelingsdelegatie zich niet aan de aldaar gemaakte afspraken wenst te houden.

We zijn ons terdege ervan bewust dat wij hiermee een zware beschuldiging neerleggen bij uw college, maar kunnen op grond van de navolgende feiten niet tot een andere conclusie komen.

Vrijdag 31 januari jl. bereikten partijen overeenstemming over een onderhandelaarsakkoord, dat de vakorganisaties aan hun achterban zouden voorleggen. De tekst werd op maandag 3 februari toegestuurd en werd met een aantal minimale wijzigingen door partijen geaccordeerd. Vervolgens werd afgesproken dat op basis van deze tekst een concept-protocol zou worden opgesteld. Uw delegatie heeft dit akkoord vertaald in een concept-protocol, waarin wij een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken, te weten de ingangsdatum van de vergoedingsregeling voor tijdelijke contracten, onjuist vertaald terugzagen.
Ook nadat wij uw delegatie mondeling en schriftelijk hiervan in kennis stelden, bleef men volharden in de oorspronkelijke of niet fundamenteel gewijzigde concept-teksten.

Wij zijn van mening dat uw delegatie haar afspraken niet nakomt en haar verantwoordelijkheid niet neemt om de afspraken op accurate wijze te verwoorden in een door partijen gedragen protocoltekst. Deze kwalijke gang van zaken steekt des te meer, aangezien wij ook bij het vorige CAO-overleg onenigheid hebben gehad rondom de vertaling van onderhandelaars-afspraken in protocolteksten. Ook toen hadden wij het gelijk aan onze zijde, maar hebben daar destijds geen principezaak van gemaakt.
In een brief van 12 november 2001 wezen wij het College Overleg Werkgevers er echter op dat dergelijke discussies niet voor herhaling vatbaar waren. "Wij gaan er overigens vanuit dat de mandaatstelling de volgende onderhandelingsronde beter georganiseerd zal worden, zodat herhaling van het nu gebeurde wordt voorkomen".

We moeten helaas constateren dat een herhaling zich bij het eerstvolgende overleg heeft voorgedaan. Ditmaal willen wij ons er niet bij neerleggen en leggen deze kwestie bij u neer.

Eerlijk gezegd achten wij het bijzonder verontrustend dat bij de publieke omroep een gegeven woord niet wordt gehouden. We zien ons genoodzaakt om deze affaire aan onze leden te melden.

Wij dringen bij u aan op een spoedoverleg over deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

Namens de gezamenlijke vakbonden:

Luuk Voormeulen, FNV KIEM
Martijn Donker, CNV Media
Ewoud Teerink, Unie
Thomas Bruning, NVJ

Zoekwoorden:

Deel: ' Omroepwerkgevers komen afspraken niet na '




Lees ook