MTC VALBURG

OMTC: studie geeft beperkt inzicht in alle effecten MTC

Verklaring en toelichting van het Ontwikkelingsbedrijf MTC Valburg

Studie naar maatschappelijke kosten en baten geeft beperkt inzicht in alle effecten van het MTC.

In het kader van de procedure voor toekennen van de gereserveerde bijdrage voor het MTC uit het MIT (Meerjarenplan Infrastructuur Transport) heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een analyse naar de maatschappelijke kosten en baten (KBA)uit laten voeren.

Een MIT-subsidie is voor de initiatiefnemers van het MTC altijd een voorwaarde geweest voor realisatie van het MTC. De subsidie is nodig, omdat in het MTC grote investeringen moeten worden gedaan in algemene infrastructuur voor goederenvervoer, die niet terugverdiend kunnen worden door de uitgifte van de bedrijfskavels op het MTC. Een aantal jaren geleden is in het MIT voor het MTC een bedrag van Euro 79,5 miljoen gereserveerd.

De MIT-procedure
Tot op heden zijn twee studies uitgevoerd. De eerste studie richtte zich op de vraag of het MTC-initiatief van een dusdanige importantie is, dat bemoeienis van de rijksoverheid daarmee gerechtvaardigd is. Die vraag is positief beantwoord.

De tweede studie is de onderhavige kosten/baten analyse (KBA). Deze studie heeft ten doel zicht te krijgen op een aantal maatschappelijke effecten die aan de realisering van het MTC zijn verbonden.

Na deze studie volgt een fase waarin de totale propositie financieel-economisch en inhoudelijk tegen het licht wordt gehouden om te beoordelen of het MTC als zodanig voldoende solide is. Alleen dan is er immers grondslag voor een subsidie.

Kosten / Batenanalyse
Voor de interpretatie van de kosten-batenanalyse dient met een aantal factoren rekening te worden gehouden.

Analyse methode: niet bedoeld voor projecten als MTC. De KBA is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Centraal Planbureau. Concreet betekent dit dat de methodiek van het Onderzoeksprogramma Economische effecten Infrastructuur (OEEI) is toegepast. De OEEI- methodiek is ontwikkeld voor de beoordeling en vergelijking van investeringen in lijninfrastructuur. Dus investeringen die een verbinding totstandbrengen tussen twee punten, bijv. een spoorlijn of rijksweg tussen punt A en punt B.

De methodiek is eigenlijk niet geschikt voor de beoordeling van een knooppuntvoorziening als het MTC. Het MTC is geen rechtstreekse verbinding tussen twee punten, maar verbindt via een netwerk velerlei punten op kleinere en grotere afstanden en via verschillende modaliteiten met elkaar en betreft een bedrijventerrein.

Beperkte studiedoelen.
In dit programma worden alleen effecten beschreven, die gecorreleerd kunnen worden aan de beleidsdoelen ten aanzien van goederenvervoer van het ministerie van verkeer en waterstaat. Daarmee wordt een aantal andere beleidsdoelen (economie, ruimtelijke ordening en milieu) niet of slechts beperkt meegenomen. De term maatschappelijke kosten en baten, heeft om die reden in dit onderzoek dus een beperkte inhoud.

Ook beperkt de studie zich tot de effecten op Nederlands grondgebied. De ligging van het MTC, vlak bij de landsgrens, brengt mee dat de negatieve effecten worden geaccentueerd. De positieve effecten (deels nationaal, maar vooral internationaal/europees) blijven grotendeels buiten beschouwing. Dat geldt zelfs als die positieve opbrengst uiteindelijk in Nederland terecht komt. (Bijvoorbeeld: een Nederlandse distributeur die zijn winst in Nederland groeien door efficiencywinst op zijn trajecten buiten Nederland). Gegeven de ligging van het MTC nabij de landsgrens manifesteren zich belangrijke positieve effecten op Europese schaal.

Geen distributieve effecten meegenomen.
Er is geen rekening gehouden met distributieve effecten, dat wil zeggen effecten die niet tot een andere opbrengst leiden maar tot een andere verdeling van kosten of opbrengsten. De voordelen van het MTC zullen juist gelegen zijn in een andere verdeling van kosten en opbrengsten tussen de verschillende partijen in de productie-, transport- en distributieketen. Met name een herverdeling van kosten en baten ten faveure van de regio (werkgelegenheid, economische structuur, logistiek) wordt binnen de maatschappelijke kosten/baten-analyse buiten beschouwing gelaten.

Waardering op tijdwinst en niet op tijdigheid.
In de studie worden kosten en opbrengsten in hoge mate bepaald door tijdwinst van goederenvervoer (tijd is geld). Snelheid van vervoer is slechts relevant voor tijdkritische goederen en is voor het MTC derhalve niet relevant. In de logistieke sector is, mede mogelijk gemaakt door informatietechnologie, tijdigheid van leveringen (Just in time-levering) belangrijker dan snelheid van distributie en vervoer. Dit maakt kostenvoordelen van wegvervoer (door snelheid) minder belangrijk in logistieke processen.

Geen rekening gehouden met economische en logistieke trends. De studie is gebaseerd op bestaande economische mechanismen en oudere kentallen. Er is geen rekening gehouden met recente en nieuwe (inter-) nationale beleids- en logistieke ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de groei in het continentaal goederenvervoer over spoor, hoewel dat een sterk groeiend segment is. Ook het belasten van wegvervoer via kilometerheffingen in Nederland en Duitsland en verdere beperkingen van europees wegvervoer (Zwitserland en Oostenrijk, tunnels) zijn niet als ontwikkelingen meegenomen.

Kwalitatieve conclusies uit de KBA-studie

MTC is belangrijk.
De KBA studie wijst uit dat het MTC een belangrijke rol zal vervullen in het Trans-Europese transport en distributienetwerk. Het MTC zal een bijdrage leveren aan de interne bereikbaarheidsproblemen in Nederland en een positief effect hebben op de concurrentiepositie van Nederland, in het bijzonder die van Mainport Rotterdam.
Bevestigd wordt dat, juist de intrinsieke samenhang binnen het MTC een kansrijk innovatief concept oplevert, waardoor het MTC een veelgevraagde locatie zal zijn voor bedrijfsvestiging.

De effecten van het MTC op milieudoelstellingen en efficiencyverbetering van transportstromen, beide afgeleid van de doelstellingen van het ministerie van V&W met betrekking tot goederenvervoer zijn in geringe mate positief. Onderzoekers tekenen hierbij aan dat de waardering van het MTC op deze effecten beperkt wordt door de gehanteerde uitgangspunten en beperkingen in de OEEI-systematiek.

De KBA geeft in het algemeen een positief beeld van de maatschappelijke effecten van het MTC: de concurrentiepositie van het MTC is uitstekend, het MTC draagt bij aan de optimalisering van het goederenvervoernetwerk, er treden (zij het geringe) milieubaten op, er zijn potentieel veel synergie-effecten, er is sprake van een toename van werkgelegenheid met een forse toegevoegde waarde.

Kwantitatieve (financiële) conclusies uit de KBA De hoofdconclusie van de onderzoekers is dat de OEEI-analyse uitwijst dat de maatschappelijke kosten substantieel hoger zijn dan de maatschappelijke baten. Tegelijkertijd plaatsen de onderzoekers een aantal inhoudelijke en methodische kanttekeningen bij deze hoofdconclusie.

De uitkomst van de financiële kosten-baten-opstelling wordt in hoge mate bepaald door de zgn. 'sunk-costs': omvangrijke investeringen die niet kunnen worden uitgespreid over de ontwikkelingsperiode van het MTC, maar direct in het begin voor nagenoeg het volledige bedrag moeten worden gedaan. De inkomsten via de uitgifte van bedrijfskavels komen over een langere en latere periode tot stand.

Ten aanzien van de kostenopstelling in de KBA moet worden aangetekend dat is uitgegaan van realisering van alle onderdelen binnen de grondexploitatie van het MTC. Dit is een onjuiste aanname. Enkele onderdelen, zoals bijvoorbeeld het interne transportsysteem, zullen alleen dan worden gerealiseerd, wanneer daarvoor concrete vraag uit de markt is. Andere onderdelen, zoals de telematica terminal zullen ten laste worden gebracht van de gebruikers van deze voorziening. Ook is de opbrengst aan de verhuur van terminals is niet meegenomen in de opstelling van baten.

OMTC becijfert dat deze correcties ertoe leiden dat het verschil in kosten en baten dan circa Euro 45 miljoen in plaats van Euro 127 miljoen zal bedragen.

Door de gebruikte rekentechnieken wordt op basis van de KBA geen uitspraak gedaan over de bedrijfseconomische rentabiliteit, noch over de hoogte van de MIT-subsidie.

Conclusie
De KBA geeft, mede door de gebruikte OEEI-systematiek en de gehanteerde uitgangspunten, een beperkt en niet volledig beeld van de werkelijke effecten van het MTC, zowel kwalitatief als kwantitatief. DE MKBA geeft geen inzicht in de voordelen voor de regio.

Einde bericht
Voor nadere informatie zie ook: www.mtcvalburg.nl


01 feb 02 16:57
Deel: ' OMTC studie geeft beperkt inzicht in alle effecten MTC '
Lees ook