expostbus51


MINISTERIE JUS

JUST: maatregelen in TBS-sector

Wim Kok
070 370 7266

3789

26.05.1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Justitie en VWS

KABINET NEEMT OMVANGRIJK PAKKET MAATREGELEN IN TBS-SECTOR

De ministerraad heeft op basis van de aanbevelingen van de interdepartementale werkgroep TBS besloten tot de invoering van een omvangrijk pakket maatregelen ter vergroting van de kwaliteitsverbetering en efficiency van de TBS. Dit proces is gericht op een doelmatiger en doorzichtiger organisatie van de toegang tot de TBS, zodat (alleen) diegenen TBS opgelegd krijgen voor wie dit nodig is. Daarnaast is het de bedoeling om tot een verkorting van de gemiddelde behandelduur te komen door een efficiëntere, en beter wetenschappelijk gefundeerde onderbouwing. Verder wordt de versterking van de door- en uitstroom van patiënten naar de GGZ van belang geacht. Dit is de kern van het kabinetsstandpunt IBO-TBS dat minister Korthals van Justitie en minister Borst van VWS naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Aanleiding
Ondanks aanzienlijke capaciteitsuitbreidingen is de druk op de capaciteit van de TBS-klinieken de laatste jaren groot gebleven. Daarom is in 1997 besloten tot het instellen van een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). De centrale vraag was onder welke voorwaarden de intramurale behandelduur van de TBS van ongeveer zes jaar zou kunnen worden teruggebracht tot drie à vier jaar. Daarnaast is verzocht voorstellen te doen voor de verbetering van het besluitvormingsproces dat aan de oplegging van TBS vooraf gaat. De werkgroep die dit IBO heeft uitgevoerd, bracht in december 1998 rapport uit (.Over stromen, in-, door- en uitstroom bij de TBS.).

Het kabinet is van mening dat de TBS onmisbaar is als strafrechterlijke maatregel gericht op de beveiliging van de bevolking tegen ernstige vormen van (seksueel) geweld door personen met een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van hun geestvermogens. Het is van essentieel belang dat deze personen pas in de maatschappij terugkeren wanneer het risico van herhaling door de behandeling tijdens de TBS tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. Vanwege dit maatschappij beveiligende karakter is in de opdracht aan de werkgroep als vooraarde gesteld dat het recidivepercentage niet mag stijgen. Ondanks in de loop der jaren steeds zwaarder geworden populatie is het recidivecijfer constant gebleven. En dat moet in de toekomst ook zo blijven. Het kabinet benadrukt dat dit ook bij de uitwerking van de voorstellen van de werkgroep een harde voorwaarde is.

Het aangekondigde .....

Het aangekondigde proces gericht op verbetering moet gerealiseerd worden door de volgende maatregelen:
&.61623; Integrale aansturing van de voorlichting aan de rechter, zowel kwalitatief als kwantitatief.
&.61623; De invoering van een nieuwe bekostigingsstructuur, gekoppeld aan de normering van de (gemiddelde) behandelduur tot zes jaar. Dit stimuleert de TBS-klinieken efficiënt te werken en een afweging te maken tussen de behaalde behandelresultaten en de kosten. De nieuwe wijze van financieren staat overigens los van de duur van de TBS-maatregel. Wanneer het recidivegevaar nog te groot is, blijft de TBS doorlopen zolang de rechter deze maatregel verlengt. Patiënten die ondanks een langdurige behandelinspanning van zes jaren nog voortdurend delictgevaarlijk zijn, worden in een verblijfsvoorziening geplaatst met een minder op behandeling en meer op verpleging ingestelde zorg.
&.61623; Het vervangen van het huidige selectiesysteem door een eenvoudiger en daardoor sneller werkend systeem van toewijzing van TBS-gestelden aan de TBS-klinieken. Daardoor kunnen de prestaties van de TBS-klinieken beter met elkaar worden vergeleken. Ook kan de (toekomstige) kliniek al tijdens de wachttijd activiteiten ontplooien, gericht op een soepele overgang vanuit het huis van bewaring naar de kliniek.
&.61623; Het opzetten van een kwaliteitssysteem, waarbij onder meer de behandeling moet voldoen aan in protocollen vastgelegde, wetenschappelijk getoetste, eisen. De wetenschappelijke fundering van de behandeling zal worden bevorderd door de oprichting van een expertisecentrum. Voorts zal de voortgang van de behandeling na drie jaar door een onafhankelijke commissie worden getoetst. &.61623; Diverse door- en uitstroom bevorderende maatregelen, zoals het toedienen van financiële prikkels en het vanaf het begin richten van de behandeling op een zo spoedig mogelijke uitstroom als verantwoord.

Het kabinet is zich er ook van bewust dat een aantal aanbevelingen eerst nog grondig op hun uitvoerbaarheid en eventuele risico.s moet worden onderzocht. Ook kan in sommige gevallen wetswijziging nodig zijn. Er is daarom een overgangstijd nodig. Dit neemt niet weg dat het kabinetsbesluit zoveel mogelijk nog in de komende jaren zal worden uitgevoerd, nu de klinieken zich bereid hebben verklaard hun medewerking te zullen verlenen. De minister van Justitie zal een zware projectgroep in het leven roepen, die de opdracht krijgt de uit het Kabinetsstandpunt voortvloeiende maatregelen en actiepunten uit te werken en waar nodig aan een uitvoeringstoets te onderwerpen.

Deel: ' Omvangrijk pakket maatregelen in tbs-sector '
Lees ook