achmea holding n.v.

omzet achmea groep in 1999 met 11 % toegenomen

de omzet van de achmea groep is in 1999 met circa 11% toegenomen. alle sectoren droegen aan de stijging van de omzet bij. de netto-winst zal, ondanks voorzieningen voor onder meer een organisatorische herstructurering en een omvangrijk resultaatsverbeteringprogramma, naar verwachting met ongeveer 4 % stijgen tot ca. fl. 630 miljoen.

volgens voorlopige cijfers komt de omzet van de achmea groep over 1999 uit op fl. 14,7 miljard, een toename van circa 11% ten opzichte van 1998. de tot de omzet behorende beleggingsopbrengsten van het verzekeringsbedrijf stegen met 4,7% tot bijna fl. 4 miljard. ondanks aanzienlijke voorzieningen voor het organisatorische herstructureringsproject terra nova en het omvangrijke resultaatsverberingsprogramma topfit is de winst met ca. 4% gestegen tot ongeveer fl. 630 miljoen.

achmea heeft in 1999 aanzienlijk geïnvesteerd in uitbreidingvan haar distributiekanalen. onder meer in het dochterbedrijf scaramea krijgt de verkoop via internet (e-commerce) gestalte en in samenwerking met het schuitema concern wordt vorm gegeven aan een nieuw concept voor de verkoop van financiële producten in c-1000 supermarkten.
kort voor het eind van 1999 kwamen eureko-partner banco comercial portugues (bcp) en achmea overeen dat bcp een extra impuls zal geven an de bancaire activiteiten van achmea. in dat kader heeft bcp een belang van 30% in achmea bank holding n.v. verworven.

de samenwerking met het gak werd versterkt door de oprichting van argonaut, het gezamenlijke dochterbedrijf, dat erop gericht is de kern van verzuim en arbeidsongeschiktheid aan te pakken en de gevolgen daarvan zovel mogelijk te beperken.
gelet op de gewijzigde kabinetsplannen bestuderen achmea en gak nu de mogelijkheden van een fusie met betrekking tot de private activiteiten van het gak gestalte te geven.
de herordening van de organisatiestructuur (terra nova) is inmiddels voltooid en heeft geleid tot de vorming van negen achmea business units. daarnaast is het resultaatsverbeteringsprogramma topfit gestart, waarvan de eerste positieve effecten zich nu al laten zien. overigens zullen de resultaten van terra nova en topfit met name in de komende jaren worden geëffectueerd.

eureko, de internationale alliantie waarvan achmea deel uitmaakt, ontwikkelt zich voorspoedig. in 1999 werd met de franse verzekeringsgroep maaf een intentieovereenkomst tot toetreding gesloten en de verwachting is dat deze uitbreiding van de alliantie in de komende maanden haar beslag krijgt. de positie van eureko in oost-europa werd aanzienlik versterkt door een substantiële participatie in de poolse verzekeraar pzu en een, gezamenlijk met bcp, gepleegde participatie in de poolse bank big bank.

het premie-inkomen in het levensverzekeringsbedrijf (individueel en collectief) steeg belangrijk, onder meer als gevolgd van de grote belangstelling voor unit-linkedproducten en voor lijfrentekoopsommen. als gevolg van hoger acquisitiekosten, winstdelingen en reserveringen is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering gering gedaald.

het premie- inkomen uit schadeverzekeringen is gering gestegen. het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is sterk gedaald, vooral als gevolg van ontwikkelingen bij autoverzekeringen: stijging van de schadefrequentie en het gemiddelde schadebedrag, de nog steeds toenemende letselschades en tenslotte het sterk toegenomen aantal ruitschades.

het premie-inkomen uit particuliere ziektekostenverzekeringen is duidelijk gestegen. ondanks positieve ontwikkelingen bij individuele ziektekostenverzekeringen is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering in deze branche duidelijk gedaald, met name als gevolg van voorzieningen ten behoeve van sanering van een deel van de collectieve portefeuille. daarnaast is het resultaat beïnvloed door de stijgende schadelast, onder meer als gevolg van de nog steeds toenemende kosten van geneesmiddelen en door hogere kosten als gevolg van automatiseringsaanpassingen en de invoering van nieuwe systemen.

het bankbedrijf bleef zich zeer goed ontwikkelen. zowel de krediet- als de hypotheekportefeuille vertoonden een belangrijke groei. het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is opnieuw sterk gestegen, onder meer doordat de kosten, ondanks een duidelijke toename van de omzet, slechts gering zijn gestegen.

ook de vermogensbeheer-activiteiten bleven zich zeer goed ontwikkelen. de omzet steeg aanzienlijk. het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is fors gestegen, als gevolg van een toename van het beheerd vermogen, alsmede door hogere beheervergoedingen.

het balanstotaal van de achmea groep is met circa 16,9% gestegen en komt ultimo 1999 uit op ruim fl. 81,5 miljard. het groepsvermogen is met 19,1% gestegen en bedraagt ultimo 1999 circa fl. 8,6 miljard. het beheerd vermogen is gestegen, van fl. 107,9 miljard ultimo 1998 tot circa fl. 121 miljard ultimo 1999.

voor het jaar 2000 rekent de achmea groep op een afvlakkende groei van de omzet en op een duidelijke groei van het netto resultaat.

Deel: ' Omzet Achmea groep in 1999 met elf procent toegenomen '
Lees ook