Draka Holding N.V.


* Omzet en winst Draka boven verwachting in eerste halfjaar Halfjaarbericht 2001

Omzet en winst Draka boven verwachting in eerste halfjaar


* Netto-omzet stijgt met 12% tot 987 miljoen
* Nettoresultaat stijgt met 43% tot 59,1 miljoen
* Winst per aandeel stijgt met 36% tot 2,73
Draka Holding N.V. te Amsterdam (ontwikkeling, productie en verkoop van kabel en kabelsystemen) heeft in het eerste halfjaar van 2001 een nettoresultaat behaald van 59,1 miljoen tegen 41,2 miljoen in dezelfde periode in 2000. Dit betekent een stijging van 43 %. De netto-omzet steeg met 12% tot 987 miljoen (2000: 884,3 miljoen). De winst per gewoon aandeel bedroeg 2,73 tegen 2,00 over het eerste halfjaar van 2000, een stijging van ruim 36 %. Op grond van het toegenomen belang van Yangtze Optical Fibre and Cable Co Ltd. in China (YOFC) voor de resultaten van Draka, is het 37,5 % belang in YOFC in China met ingang van 1 januari 2001 proportioneel in de consolidatie opgenomen. Tot 1 januari 2001 werd het nettoresultaat van YOFC verantwoord onder 'resultaat niet geconsolideerde deelnemingen'. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast, waarbij de invloed op de samenstelling van vermogen van te verwaarlozen betekenis is. De wijziging heeft geen enkele invloed op de grootte van het vermogen, het nettoresultaat en de winst per aandeel.

Omzet en markt
De omzetgroei in het segment telecommunicatiekabel en -systemen was aanzienlijk. De vraag naar glasvezel en glasvezelkabel steeg gemiddeld met 20 tot 25%. De ontwikkeling in Noord-Amerika was minder gunstig, doordat aan het einde van het tweede kwartaal de vraag terugviel. De Chinese markt, waar Draka via YOFC actief is, steeg daarentegen aanzienlijk.

Met Deutsche Telekom AG is een lange termijn leveringscontract gesloten voor het uitbouwen en moderniseren van het Duitse telecommunicatienetwerk met moderne glasvezel- en kopertechnologie. Het contract, met een voorlopige looptijd van drie jaar, vertegenwoordigt een waarde van circa 200 miljoen. De leveranties aan 360 Networks zijn voorlopig gestaakt in afwachting van definitief uitsluitsel omtrent de wijze waarop de activiteiten eventueel zullen worden voortgezet.

De negatieve ontwikkeling in de telecommunicatie-industrie had minder effect op Draka door onder andere de positieve ontwikkelingen in China als ook doordat haar activiteiten meer gericht zijn op access netwerken en minder op zogenaamde long haul trajecten waar de terugval met name optrad. Voor wat betreft koper telecommunicatiekabel kon Draka de productiecapaciteit in haar fabrieken ten volle benutten, mede door belangrijke opdrachten uit Oost Europa. Daarnaast vinden nog steeds uitbreidingen in koper telecommunicatie-netwerken plaats. De vraag naar kabel voor de basisstations voor mobiele telefonie ontwikkelde zich positief, met uitzondering van Noord-Amerika.

De toename van het aantal elektrische functies in auto's en vliegtuigen zorgde voor een toename van de hoeveelheid speciaalkabel per eenheid product. De investeringen in de olie- en gasindustrie, die in 2000 teleurstellend waren, vertoonden een belangrijk herstel. De vraag naar glasvezel- en koper multimediakabel ontwikkelde zich, met uitzondering van Noord-Amerika, positief.

De markt voor laagspanningskabel ontwikkelde zich conform verwachting. De afzet bleef stabiel in West-Europa, Draka's voornaamste markt.

Resultaten
De netto-omzet nam toe met 12 % van 884,3 miljoen over het eerste halfjaar van 2000 tot 987 miljoen over het eerste halfjaar van 2001. Het nettoresultaat bedroeg 59,1 miljoen tegen 41,2 miljoen over de vergelijkbare periode in 2000. Het bedrijfsresultaat steeg van 73,1 miljoen voor het eerste halfjaar 2000 tot 96,5 miljoen voor het eerste halfjaar 2001, een stijging van 32 %. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen bedroeg 125,8 miljoen tegen 99,8 miljoen voor het eerste halfjaar 2000 (+26%).
Het resultaat uit hoofde van niet geconsolideerde deelnemingen steeg van 1,9 miljoen over het eerste halfjaar van 2000 tot 3,1 miljoen over het eerste halfjaar van 2001.

De netto-omzet en het bedrijfsresultaat voor het segment telecommunicatiekabel- en systemen bedroegen voor het eerste halfjaar 2001 285,6 miljoen respectievelijk 47 miljoen (16,5 %) tegenover het eerste halfjaar 2000 225,7 miljoen respectievelijk 26,5 miljoen (11,7 %).
Voor het segment laagspannings- en speciaalkabel bedroegen deze 734,7 miljoen respectievelijk 55,9 miljoen (7,6%) tegenover het eerste halfjaar 2000 687,4 miljoen respectievelijk 49,5 miljoen (7,2 %).

Investering en financiering
Het geïnvesteerd vermogen per 30 juni 2001 bedroeg 1.608,5 miljoen, een toename van 173,9 miljoen ten opzichte van einde 2000. De stijging is veroorzaakt door de investeringen in de vaste activa en hogere voorraden en vorderingen door de hogere omzet.

De operationele kasstroom over het eerste halfjaar 2001 bedroeg 13,0 miljoen (eerste halfjaar 2000: 37,8 miljoen). Het eigen vermogen voor winstbestemming per 30 juni 2001 steeg tot 423,9 miljoen of wel 26,4 % van het balanstotaal (ultimo 2000 na winstbestemming: 23,7 %).

Het aantal gewone aandelen is gestegen door stockdividend en conversie van obligaties tot 20.038.550 (ultimo 2000: 19.687.505). Voor de berekening van de nettowinst per gewoon aandeel is rekening gehouden met een preferent dividend van 4,3 miljoen.

Desinvestering
Draka heeft onlangs haar 50% belang in Industrias Cunha Barros (ICB), een Portugese onderneming, met een totale netto omzet op jaarbasis van 27 miljoen, verkocht tegen boekwaarde aan de andere 50%-aandeelhouder, de heer J.C. da Cunha Barros. ICB houdt zich bezig met de productie en verkoop van energie-, laagspannings- en glasvezelkabel. Draka zal de leveranties van glasvezel aan ICB continueren.

Ontwikkelingen in de kabelindustrie
Mede gelet op de recente ontwikkelingen in de kabelindustrie, is Draka er onveranderd op gericht een actieve rol te spelen in het consolidatieproces uitgaande van haar kernactiviteiten en financiële doelstellingen. De ambitie is een van de leidende kabelfabrikanten op de wereldmarkt te zijn.

Vooruitzichten De markt voor glasvezelkabel zal in de rest van het jaar achterblijven bij die van het eerste halfjaar, met uitzondering van China waar de groei zich zal voortzetten. De vraag naar koper telecommunicatiekabel blijft stabiel. De investeringen in de olie- en gasindustrie zullen verder toenemen. Ook de vraag naar hoogwaardige kabel voor de transportindustrie groeit nog steeds, alsmede die voor multimode glasvezelkabel voor LAN-toepassingen. De markt in West-Europa voor laagspanningskabel zal stabiel blijven.

De geografische spreiding als ook de goede spreiding in producten en markten maakt Draka minder kwetsbaar voor negatieve economische ontwikkelingen in individuele regio's of markten.

Wij verwachten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat de toename van de nettowinst over 2001 ten opzichte van 2000 ten minste 20% zal bedragen.

De Directie
Amsterdam, 13 september 2001

Deel: ' Omzet en winst Draka boven verwachting in eerste halfjaar '
Lees ook