expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: EUROPEES FRAUDEBUREAU BEPLEIT

PERSBERICHTNR. 99/019 Den Haag 28 januari 1999

ONAFHANKELIJK EUROPEES FRAUDEBUREAU BEPLEIT

Om de besteding van de Europese gelden begroting te verbeteren zal Nederland zich inzetten voor een verdere intensivering van de fraudebestrijding. Het oprichten van een onafhankelijk Europees fraudebureau zal hier aan bijdragen. Daarnaast wordt ervoor gepleit dat maatregelen ter verbetering van beheer en controle worden opgenomen in het kader van Agenda 2000. Dit staat in een reactie op het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de jaarrekening van de EU over 1997, die minister Zalm mede namens de minister van Justitie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

De Europese Rekenkamer geeft als conclusie over de Europese jaarrekening over 1997 dat deze een betrouwbaar beeld geeft. Toch kan de Rekenkamer, even als de voorgaande jaren, geen positieve betrouwbaarheidsverklaring geven. Dit wordt veroorzaakt doordat er te veel onregelmatigheden in de betalingen zitten, zoals het achterwege laten van de vereiste controles of het niet voldoen aan de voorwaarden. Hiervan is met name sprake bij de uitgaven voor de landbouw en de structuurfondsen. De Nederlandse regering is van mening dat het aantal fouten en onregelmatigheden nog te groot is. Alles moet in het werk worden gesteld om het foutpercentage terug te brengen tot beneden de 1% van de totale uitgaven en ontvangsten. Een van de middelen om dit te bereiken is het instellen van een onafhankelijk Europees fraudebureau dat zich onder meer bezig moet houden met de bestrijding van corruptie door Europese ambtenaren.

Met belangrijke steun van Nederland zijn op het terrein van de structuurfondsen maatregelen tot stand gekomen met betrekking tot duidelijke subsidieregels, verbetering van de beheer- en controlestructuur binnen de lidstaten en de mogelijkheid tot het kunnen opleggen aan de lidstaten van financiële correcties door de Commissie. De Nederlandse inzet is nu dat deze maatregelen worden overgenomen in de voorstellen in het kader van Agenda 2000 (voorstellen toekomst EU-beleid).

Woordvoerder: ir. N.M. Zoon
Tel.nr.: 070 - 342 8124

28 jan 99 16:29

Deel: ' Onafhankelijk Europees fraudebureau bepleit '
Lees ook