ABVAKABO FNV

Onderhandelaarsakkoord CAO-WIW bereikt

ZOETERMEER, 12 OKTOBER 1999

De vakbonden ABVAKABO FNV en CFO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor de werkne-mers die in dienst zijn genomen krachtens de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW).

Hoofdpunten uit de nieuwe CAO zijn:
· invoering van een pensioenregeling per 1 januari 2000. De pensioenregeling is gebaseerd op middelloon en kent een werknemersbijdrage van o.3% van het brutoloon;
· versterking van de mogelijkheden voor doorstroom naar regulier werk, door het vergroten van de mogelijkheden voor tijdelijke contracten teneinde deze beter af te kunnen stemmen op de wensen van reguliere werkgevers. Daarnaast wordt meer aandacht besteed aan inhoud en vormgeving van de zogenaamde traject-plannen: plannen die aangeven welke activiteiten gericht op doorstroom naar regulier werk ondernomen worden tijdens het WIW-dienstverband;
· een verbetering van de loonschaal van de WIW-werknemer ouder dan 23 jaar, die langer dan 5 jaar in de WIW zit:

- met 1% per 1 januari 2000

- met nog eens 1% per 1 januari 2001;
· Daarnaast wordt de loonschaal aangepast aan de (twee)jaarlijkse wijzigingen van het minimumloon;
· activiteiten gericht op het terugdringen van het veel te hoge ziekteverzuim in de WIW;
· invoering van een klachtenregeling binnen het bedrijf; · een looptijd van 2,5 jaar (van 1 juni 1999 tot en met 31 december
2001).

De CAO heeft betrekking op zon 45.000 werknemers die in dienst zijn van gemeenten. Deze werknemers worden geplaatst bij inleners: dat zijn werkgevers in de marktsector en de (semi-)collectieve sector. De WIW (o.a. de opvolger van de banenpoolregeling en de JWG) heeft een tweeledige doelstelling: bevorderen van doorstroming naar regulier werk en inkomensverbete-ring als blijkt dat regulier werk niet haalbaar is.

Deel: ' Onderhandelaarsakkoord CAO-WIW '
Lees ook