Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-nieuws van 20 augustus 1999

Onderhandelingen AT5-CAO zonder resultaat

De onderhandelingen met AT5 over een CAO voor 1999 zijn vastgelopen. De NVJ eist de invoering van een nieuw loongebouw met terugwerkende kracht tot begin dit jaar. En een aantal maatregelen, die bij het personeel reeds lange tijd hoog op de prioriteitenlijst staan. Het gaat hierbij om een meer gangbare verdeling van de pensioenlasten, de invoering van avond- en nachttoeslagen en een eenmalige uitkering als compensatie voor de ontbrekende algemene loonsverhoging over 1999. In de gesprekken in de maand juli heeft de directie te kennen gegeven dat zij bij afsluiting van een eenjarige CAO niet verder wil gaan dan de invoering van het loongebouw per i juli dit jaar.

Als alternatief noemde de directie de mogelijkheid een meerjarige CAO af te sluiten, maar het aanbod dat door de directie voor een tweejarige CAO werd gedaan omvatte niet veel meer dan een verlate invoering van de voor 1999 geformuleerde eisen.

Hierop is het CAO-overleg opgeschort en heeft de NVJ een raadpleging gehouden onder het personeel van AT5. Bij deze bijeenkomst bleek dat het personeel het door de NVJ ingenomen standpunt in grote meerderheid steunde. Het personeel heeft hierbij te kennen gegeven bereid te zijn om zich -zonodig samen met de NVJ en FNV Kiem- hiervoor hard te maken. Na terugkeer van de vakanties verwachten NVJ en FNV Kiem een nieuw voorstel van de zijde van de directie dat in belangrijke mate tegemoet moet komen aan de eerder geformuleerde eisen.
Met de directie van TV8 Brabant is ook gesproken over de begin dit jaar afgelopen CAO. De NVJ heeft medio juni een voorstellenbrief aan TV8 gestuurd. De voorstellen zijn er op gericht de CAO meer in de pas te laten lopen met de publieke omroep-CAO.
Gelet op de samenwerking met Omroep Brabant heeft de NVJ gemeld af te willen zien van haar inhoudelijke wensen voor de CAO voor 1999 indien TV8 (of hoofdaandeelhouder VNU) de garantie zal afgeven dat het voltallige personeel van TV8 (m.u.v. de commerciële medewerkers) in 2000 daadwerkelijk onder de publieke omroep-CAO zal vallen.

Post voor Pots
Berichten voor deze nieuwspagina's kunt u ook rechtstreeks zenden naar redacteur Bert Pots, e-mailadres: pots@app.nl

Deel: ' Onderhandelingen AT5-CAO zonder resultaat '
Lees ook