ING GroepAmsterdam, 13 maart 2000

Onderhandelingen over nieuwe CAO goed op dreef

De delegaties van ING en de vakorganisaties hebben op maandag 13 maart 2000, voor de tweede keer onderhandelingen gevoerd over de totstandkoming van de eerste ING CAO. De onderhandelingen zijn gestart op 28 februari jl. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft vooral een toelichting plaatsgevonden op de voorstellen van beide partijen voor de nieuwe ING CAO. Er is onder meer uitvoerig gesproken over het hele pakket aan arbeidstijdenmanagement, werk en privé, sabbatical leave, keuzepakket arbeidsvoorwaarden (à la carte) en pensioenen en VUT.

Besloten is door beide partijen dat ING zo spoedig mogelijk met een CAO-tekstvoorstel komt ten aanzien van:

* Arbeidstijdenmanagement

* Werk en privé

* Sabbatical leave

* A la carte (keuzepakket arbeidsvoorwaarden)
Arbeidstijdenmanagement
Uitvoerig is gesproken over:

* Wat is het kader voor de bedrijfstijden (dagspiegel)?
* Wat is de bandbreedte voor de individuele arbeidstijden?
* Waar ligt de zeggenschap over meer en minder werken?
Werk en privé
Ten aanzien van kinderopvang is voorgesteld om de bestaande regelingen bij de bank- en het verzekeringsbedrijf op basis van kostenneutraliteit te harmoniseren. Verder wordt het nog in behandeling zijnde wetsontwerp 'Arbeid en Zorg' afgewacht.
Sabbatical leave
Gesproken is over het invoeren van de mogelijkheid om binnen ING eens in de vijf jaar gedurende maximaal drie maanden sabbatical leave op te nemen. Dit op basis van eerder opgespaarde tijd.
A la carte (keuzepakket arbeidsvoorwaarden)
Het gefaseerd invoeren van een 'à la carte systeem' was ook onderwerp van gesprek. Dit houdt in dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van (een deel) van hun arbeidsvoorwaardenpakket: onderdelen van het pakket kunnen worden geruild tegen andere onderdelen. Bijvoorbeeld salaris voor vrije tijd, bonus voor spaarloon, etc. Als uitgangspunt is gekozen voor een model waarbij maximaal 10% van het bruto salaris voor 'à la carte doelen' kan worden gebruikt.

Pensioenen en VUT
De vakorganisaties hebben de hoofdlijnen van de pensioenvoorstellen van ING bestempeld als een goed uitgangspunt voor verder overleg. Het onderwerp is uitgebreid besproken, inclusief de noodzakelijke overgangsregelingen. (hoe worden bestaande aanspraken vertaald naar de nieuwe regeling).

De vakorganisaties hebben aangegeven nog een aantal vraagpunten te hebben over pensioenen en VUT. Daarom is afgesproken tijdens de volgende onderhandelingsronde opnieuw over dit onderwerp te overleggen.

Voorzetting onderhandelingen
De onderhandelingen worden voortgezet op 27 maart a.s. Dan staan de volgende punten op de agenda:

* Beloning

* Ploegendienst

* Employability

* Structuur CAO

* Pensioen en VUT

Deel: ' Onderhandelingen nieuwe CAO ING op dreef '
Lees ook