GLOBAL INDUSTRY COALITION

Bioveiligheid In Cartagena

Biodiversiteit Bedreigd Bij Onderhandelingen Over Bioveiligheid In Cartagena

Cartagena, Colombia, 17 februari (TTNN) . Vertegenwoordigers van de grootste biotechnologische ondernemingen ter wereld hebben hun engagement betreffende de oorspronkelijke doelstellingen van het Protocol inzake Bioveiligheid bevestigd op de conferentie van de Verenigde Naties in Cartagena (Colombia). Maar ze zegden erbij dat deze opmerkelijke technologie in gevaar komt bij de definitieve onderhandelingen over het Protocol inzake Bioveiligheid in Cartagena. Voorstellen om de draagwijdte van dit Protocol uit te breiden gaan een heel eind verder dan wat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de biotechnologie geen bedreiging gaat vormen voor de biodiversiteit. Een aantal van de voorstellen zullen ook een aanzienlijke verstoring teweegbrengen van de wereldhandel, met negatieve gevolgen voor de beschikbaarheid van voedingsmiddelen. Andere voorstellen die in overweging worden genomen zouden:

Het gebruik van gevestigde wetenschappelijke methodes bij de evaluatie van biotechnologische producten ondermijnen. Technologische transfer en wetenschappelijk onderzoek belemmeren. De beschikbaarheid van dit belangrijke hulpmiddel dreigen te beperken.
Het gebruik ervan in de landen van de derde wereld verhinderen of beperken.

.Het zijn precies de ontwikkelingslanden die het meest voordeel zouden hebben bij het gebruik van de biotechnologie om de landbouwproductiviteit te verhogen, de verloedering van het milieu te beperken en de biologische diversiteit op hun grondgebied te bewaren. In vele gevallen is het onbegrip en de door belangengroepen verspreide desinformatie erin geslaagd de afgevaardigden op de conferentie standpunten te doen innemen die mogelijk niet in het beste algemeen belang van hun eigen land zijn,. zei een woordvoerder voor de industriegroep.

De verklaring van de ondernemingen gaat verder: .We hebben ernaar gestreefd om samen te werken met de onderhandelingsleiding, met andere niet-gouvernementele organisaties en met de afgevaardigden van de lande om de uitwerking te stimuleren van een Protocol dat een praktische en betekenisvolle bescherming van de biodiversiteit zou opleveren. Dit doel . dat zowat algemeen aanvaard is . wordt ernstig bedreigd door agressief bepleitte standpunten die fundamenteel ondoordacht zijn. Dit zou kunnen leiden tot een instorting van het onderhandelingsproces, of . erger nog . tot een overeenkomst op basis van zuiver politieke compromissen die de wereldhandel ernstig ontwrichten. Het zou ook de economische ontwikkeling ondermijnen door de voordelen van de moderne biotechnologie te ontzeggen aan belangrijke delen van de wereldbevolking..

Biotechnologische producten omvatten onder meer zaad voor het verbouwen van graan, groenten en fruit dat beter bestand is tegen schadelijke insecten, levensmiddelen met een hogere voedingswaarde, farmaceutische producten die gebruikt kunnen worden in de bestrijding van de meest gevreesde ziekten, en zelfs microben die gebruikt kunnen worden voor de synthese van chemicaliën en daarbij minder energie gebruiken en minder vervuiling veroorzaken dan de traditionele processen. Deze producten tonen nu al hun enorm potentieel nut voor de mens, maar de realisering van de voordelen op grotere schaal en over de hele wereld komt in gevaar door de voorstellen die momenteel nog overwogen worden bij deze onderhandelingen.

Tijdens deze onderhandelingen is bijzondere nadruk komen liggen op de toepassingen van de moderne biotechnologie in de landbouw. Deze toepassingen verhogen de voedselproductie, gekoppeld aan een geringere impact op het milieu dan het geval is bij de meeste huidige landbouwpraktijken. Een hogere productiviteit van de landbouw is van cruciaal belang om het verlies aan biodiversiteit te kunnen vermijden, dat het gevolg zou zijn van het in cultuur brengen van wouden en marginale gronden . om nog maar niets te zeggen van de uitdaging van de voedselbehoefte van de snel groeiende wereldbevolking.

De enorme ervaring die men tot op vandaag heeft met de nieuwe landbouwvariëteiten die door middel van de biotechnologie worden geproduceerd, hebben de positieve compatibiliteit aangetoond van deze variëteiten met een gezond milieu. Dergelijke gewassen werden vorig jaar verbouwd op een areaal van om en bij 28 miljoen hectaren over de hele wereld. Deze producten werden uitgebreid gecontroleerd en onderzocht door de regelgevende overheden die bevoegd zijn voor de controle qua gezondheid en veiligheid voor het milieu, en beantwoorden volledig aan de verwachtingen ter zake. Overal waar het gebruik van genetisch gemanipuleerde zaden is toegelaten, zijn de landbouwers deze zaden enthousiast gaan gebruiken omwille van de vele voordelen die ze bieden ten opzicht van de traditionele variëteiten.

De industrie zegt dat het Protocol de volgende elementen moet bevatten, om zijn doel te bereiken:


1. De draagwijdte van het Protocol moet beperkt blijven tot levende gemodificeerde organismen (LMO.s . Living Modified Organisms) die een negatief effect op de biodiversiteit kunnen hebben. Het Protocol moet dus niet slaan op:

Niet-levensvatbare producten van LMO.s, zoals verwerkte voedingsmiddelen en dierenvoeders (bijv. ontbijtgranen en noedels). Producten voor gezondheidszorg en farmaceutische producten. Producten die bestemd zijn voor strikt afgegrensd gebruik, zoals bij productieprocessen en onderzoek.
LMO.s in transitverkeer doorheen een land
Handelsgoederen die niet bedoeld zijn voor opzettelijke lozing in het milieu . zoals sojabonen die bedoeld zijn voor verdere verwerking

De Advanced Informed Agreement (AIA) procedure zou enkel van toepassing moeten zijn bij de eerste keer dat nieuwe LMO.s worden verzonden.

Het Protocol mag niet enkel op exporteurs gericht zijn. De beoordeling van de risico.s volgens AIA gebeurt op basis van door de importerende partij vastgelegde criteria.

4. De beoordeling van de risico.s van de import van LMO.s onder het Protocol, moet gebaseerd zijn op internationaal aanvaarde wetenschappelijke principes.

5. Het Protocol moet compatibel zijn met bestaande internationale overeenkomsten zoals onder meer de Wereldhandelsorganisatie, ondergeschikte overeenkomsten in het kader van de WHO, en de internationale conventie voor de bescherming van de planten (International Plant Protection Convention . IPPC).

6. Initiatieven voor de .opbouw van capaciteit. (.capacity building.) moeten strategisch, pragmatisch en betaalbaar zijn, en er moet daarbij rekening worden gehouden met de beschikbare financiële middelen en mankracht.

7. Het Protocol mag niet worden gebruikt voor de totstandbrenging van een internationaal aansprakelijkheidsregime voor LMO.s.

8. Handel met partijen die het Protocol niet hebben ondertekend moet toegelaten zijn.

De bovenstaande eisen vertegenwoordigen de consensus binnen de .Global Industry Coalition.. Deze Global Industry Coalition vertegenwoordigt meer dan 2.200 ondernemingen uit meer dan 130 landen over de hele wereld. Onder de leden bevinden zich ondernemingen uit tal van sectoren, waaronder landbouw en veeteelt, voedselproductie, gezondheidszorg en veterinaire gezondheidszorg, en de milieusector.

UNS

Contactpersonen: Joyce Groote, tel.: +57 5-735-7886; of Libby Mikesell, tel.: +1 202-857-0244; beiden voor de Global Industry Coalition.


18 feb 99 12:50

Deel: ' Onderhandelingen over bioveiligheid in Cartagena '
Lees ook