Dienstenbond CNV

Onderhandelingen PinkRoccade
19-03-2003

Maandag 17 maart heeft de tweede ronde in de
CAO-(BRAVO)-onderhandelingen plaatsgevonden. Bij deze doen we hiervan kort verslag.

De beide voorstellenbrieven, van zowel vakbonden als werkgever (te vinden op Synergy), zijn wederom aan de orde geweest. Vooral het pensioenvraagstuk is uitvoerig besproken.

Pensioenregeling
Wat is er aan de hand? Op 1 januari 2003 had het PinkRoccade pensioenfonds, dat overigens relatief weinig in aandelen belegt, een dekkingsgraad van 103 %. Volgens een studie van het Bestuur van het Pensioenfonds zal de premie van het PinkRoccade Pensioenfonds dit jaar en ook de komende jaren 34 % van het pensioengevend salaris moeten bedragen om de aanspraken van de deelnemers te kunnen garanderen. In 2002 was dit percentage nog 26%, waarvan de werknemer 9% voor zijn/haar rekening neemt.

Als we er van uitgaan dat de premieverdeling werkgever - werknemer de huidige 2/3-1/3 blijft, dan stijgt uw premie van 9% naar 11 % van het pensioengevend salaris, oftewel met ongeveer 1,2 % van uw bruto salaris, waarbij opgemerkt dient te worden dat PinkRoccade naar een 50-50% verdeling van de premielast streeft. Hierdoor zal de stijging voor u als werknemer veel hoger uitvallen.

Salarisconsequenties
Aangezien we er van uitgaan dat de pensioenen betaald moeten worden, wordt het dus de vraag wie welk gedeelte van de premieverhoging gaat betalen. Uitgaande van de huidige premieverdeling wordt dus al een groot gedeelte van een eventuele loonstijging in het pensioen gestoken. Als de verdeling anders komt te liggen, bijvoorbeeld volgens de wens van PinkRoccade, dan is het onvermijdelijk dat iedereen er in 2003 in inkomen op achteruit gaat.

Dit kan volgens ons geen uitkomst van de CAO-onderhandelingen zijn. Op de wat langere termijn moet de oplossing van het probleem gezocht worden in een (negatieve) aanpassing van de goede pensioenregeling en we zien dit dan ook als onontkoombaar. Op korte termijn hebben we nog geen oplossing voor dit probleem gevonden. PinkRoccade zegt economisch niet in staat te zijn om eenzijdig het premieprobleem op te lossen. Ook een door ons gevraagde loonstijging vinden ze om deze reden niet voor de hand liggend.
Structuur BRAVO/Davos
Op dit moment wordt nagegaan welke onderdelen van de diverse Davos overgebracht kunnen worden naar de Basis-CAO, de BRAVO. Uitgangspunt hierbij is om vergelijkbare regelingen eenvormig in de BRAVO te regelen. PinkRoccade gaat er daarbij vanuit dat dit zonder overgangsmaatregelen dient te gebeuren en dat hoogstens afkoop aan de orde is. Zeer specifieke regelingen, veelal gekoppeld aan bedrijfsvoering van een werkmaatschappij, kunnen dan nog afzonderlijk blijven bestaan. Zoals bekend, streven ook wij naar het uniformering van de regelingen. We zijn dus benieuwd hoe ver we kunnen komen.

Algemene punten
Op twee punten is wél duidelijkheid. PinkRoccade is niet bereid om meer geld te besteden aan de kinderopvangregeling. Een door ons gewenste uitbreiding van deze regeling is voor de werkgever niet aan de orde.
Ook voelt PinkRoccade niets voor het invoeren van een ouderenregeling, waarbij medewerkers vanaf 55 jaar minder kunnen gaan werken, tegen inlevering van een deel van het salaris, maar met behoud van volledige pensioenopbouw.

Het is duidelijk dat we er nog lang niet zijn. Op 26 maart en 4 april praten we weer verder.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Burggraaf, tel. (055) 5772640.

Nog geen lid??
Bent u nog geen lid van de CNV Dienstenbond, maar wel overtuigd van het belang van lidmaatschap? Word dan nu lid!
lid worden

Deel: ' Onderhandelingen PinkRoccade '
Lees ook