Nederlands Uitgeversverbond

Onderhandelingsakkoord CAO Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU)

Onderhandelingsakkoord d.d. 4 maart 2003 inzake de CAO voor het boeken- en tijdschriftuitgeverijbedrijf

1 Januari 2003 t/m 31 december 2003

Op 4 maart 2003 hebben de onderhandelingsdelegaties van werkgeverspartijen, verenigd in het Nederlands Uitgeversverbond, en van FNV KIEM, Dienstenbond CNV en De Unie, een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf.
Het onderhandelingsakkoord, dat nog ter goedkeuring aan de leden moet worden voorgelegd, omvat de volgende onderwerpen:

Looptijd

* 12 maanden: van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003
* Afgesproken is dat de CAO voortaan van rechtswege zal eindigen, waardoor schriftelijke opzegging van de CAO niet meer noodzakelijk is.

Salarissen
De salarissen/salarisschalen worden als volgt structureel verhoogd:
* 2 % per 1 april 2003

Loongebouw en periodieken
Indien op grond van de beoordeling van het functioneren van de werknemer geen schaaltredeverhoging wordt toegekend, zal dit aan de betrokken werknemer uiterlijk twee maanden voor het tijdstip, waarop de periodieke verhoging zou moeten ingaan, schriftelijk worden meegedeeld onder vermelding van de redenen. Een en ander ter vervanging van artikel 9, lid 7, sub b.

Pensioenvernieuwing
Het resultaat van de paritaire studiecommissie Minimum Pensioenvoorwaarden zal deel uitmaken van dit onderhandelingsakkoord.

Premies fondsen
De volgende werkgeverspremies bedragen in 2003:
* Kinderopvang: 0,9%

* Werkgeversgarantiefonds: 0,3%

* Arboconvenant: 0,06%

* Bedrijfstakbureau: 0,06%

* Werkgeversbijdrage: 0,08% (te verdelen als volg: 0,05% werknemersorganisaties, 0,03% werkgeversorganisaties)

CAO à la Carte
CAO-partijen hebben afgesproken om te streven naar een bredere invoering in de bedrijfstak van CAO à la Carte. Het Bedrijfstakbureau zal hiertoe de nodige ondersteuning geven aan ondernemingen die op decentraal niveau CAO à la Carte afspraken willen maken. In de CAO zal worden aangegeven welke de uitruilwaarde is van een (vakantie)dag. Tevens zal een aantal bronnen en doelen in de CAO worden vermeld, alsmede de gevolgen op fiscaal en sociaal verzekeringsterrein.

Functiewaarderingssysteem
Afgesproken is het vereenvoudigd erkend Functieindelingsinstrument, zoals ontwikkeld door Hay Group voor de zgn. 75-min bedrijven, op te nemen in de CAO. Dit laat onverlet dat ondernemingen gebruik kunnen blijven maken van andere erkende functiewaarderingsystemen. In 2004 zal worden geëvalueerd of ondernemingen gebruik maken van een erkend functiewaarderingssysteem.

Persoonlijke Ontwikkeling
CAO-partijen hebben afgesproken dat een evaluatie-onderzoek zal plaatsvinden naar de uitvoering van de CAO-afspraken met betrekking tot opleidingsbeleid (waaronder opleidingsplannen). Op basis hiervan zal aan CAO-partijen worden gerapporteerd.

Zorgverlof
In afwijking van de Algemene Wet Arbeid en Zorg hebben CAO-partijen afgesproken dat ten aanzien van het kortdurend zorgverlof (per jaar maximaal 10 dagen) de eerste vijf dagen worden vergoed tegen een doorbetaling van 100% van het ongemaximeerde dagloon en de overige vijf dagen worden vergoed tegen een doorbetaling van 70% van het maximum dagloon.

Telewerken
Afgesproken is om ten behoeve van telewerken in de CAO een Protocollaire Bepaling op te nemen. Ondernemingen, die afspraken willen maken over telewerken, kunnen een beroep doen op ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van een modelreglement) van het Bedrijfstakbureau.

Garantietoeslag
De garantietoeslag in geval van reorganisaties zal, voor nieuwe gevallen, met ingang van 1 januari 2004 worden geïndexeerd ingevolge de collectieve CAO-loonstijging. Lopende Sociaal Beleidskaders zullen zo nodig hiertoe met ingang van 1 januari 2004 worden aangepast.

Uitbetaling vakantiedagen
Het uitbetalen van vakantiedagen zal ook vanaf 1 februari 2004 alleen plaatsvinden bij het einde van het dienstverband. Op decentraal niveau kunnen ondernemingen afspraken maken bovenwettelijke vakantiedagen in te zetten in het kader van CAO à la Carte.

Wet Verbetering Poortwachter
Indien een werknemer een second opinion aanvraagt en hierdoor in het gelijk wordt gesteld, zal de werkgever de kosten van deze second opinion achteraf vergoeden.
Tevens zal gedurende de looptijd van de CAO worden bezien hoe de Wet Verbetering Poortwachter in de praktijk uitwerkt en zal zo nodig bij de eerstvolgende CAO-besprekingen ook worden onderzocht in hoeverre eventuele aanvulling op (verlengde) uitkeringen noodzakelijk zijn.

---

Voor nadere informatie over dit onderhandelingsakkoord kunt u zich wenden tot:

- de heer R.W. Schets, Nederlands Uitgeversverbond, telefoon 020 430 91 50 en

- mevrouw G. van Eeden, FNV KIEM, telefoon 020 355 36 36.
Amsterdam, 4 maart 2003
RWS/GvE

Deel: ' Onderhandelingsakkoord CAO Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf '
Lees ook