CFO

Onderhandelingsresultaat CAO Defensie: 8,2% loonsverhoging

Na langdurige en intensieve onderhandelingen met staatssecretaris H.A.L. van Hoof van Defensie hebben de CCOOP, waarbij de CNV-bonden CFO (burgerpersoneel) en de ACOM (militairen) zijn aangesloten, samen met de andere centrales van overheidspersoneel donderdagavond 19 april 2001 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO. De lonen gaan in een periode van 27 maanden structureel met 8,2 procent omhoog.
Onder de CAO Defensie vallen circa 74.000 werknemers (met inbegrip van circa 22.000 burgers). De nieuwe CAO gaat in op 1 oktober 2001 en heeft een looptijd van totaal 27 maanden (tot en met 31 december 2003).

CFO-onderhandelaar Eldert Grootendorst legt het resultaat met een positief advies voor aan de leden. Met de CAO 2001-2003 is getracht rust te brengen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Om dat te kunnen realiseren is gekozen voor een langere looptijd. Daarnaast is aandacht besteed aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van de sector Defensie. In het resultaat is een aantal belangrijke maatregelen opgenomen met het doel arbeidsmarktknelpunten terug te dringen.

Het volgende is van belang voor het burgerpersoneel bij Defensie:

Inkomensontwikkeling

- De salarissen van het defensiepersoneel gaan per 1 oktober 2001 omhoog met 4% en per 1 november 2002 eveneens met 4%. De structurele eindejaarsuitkering gaat in het jaar 2002 omhoog van 0.6% naar
0.8%.

- De salarisverhogingen en de verhoging van de eindejaarsuitkering werken door naar de ontslaguitkeringen van het gewezen defensiepersoneel. De indexering van de pensioenen en VUT/FPU-uitkeringen vindt plaats overeenkomstig de geldende voorschriften.

- Het actief dienende defensiepersoneel, UKW'ers, FLO'ers en wachtgelders hebben in de jaren 2001, 2002 en 2003 aanspraak op een eenmalige eindejaarsuitkering ter grootte van respectievelijk 0,8%,
0,7% en 0,8% van het jaarsalaris (peildatum 1 december van het desbetreffende jaar).

Keuzemogelijkheden
Met ingang van 1 januari 2002 is het voor burgerambtenaren bij Defensie mogelijk verkorting van arbeidsduur te realiseren in de vorm van spaaruren. Daarnaast worden in de komende periode de mogelijkheden verkend om te komen tot een verdere ontwikkeling van keuzemogelijkheden bij arbeidsvoorwaarden. Uiterlijk 1 oktober 2001 wordt hiertoe een projectgroep ingesteld.

Wet arbeid en Zorg (WAZ)
De komende periode wordt de regelgeving op gebied van arbeid en zorg herzien.

Huisvestingsproblematiek
De nieuwbouw en renovatieprojecten hebben vertraging opgelopen. In verband hiermede wordt de vrijstelling van de inhouding huisvesting verlengd tot 1 januari 2004.

Ouderenbeleid
De komende periode wordt getracht tot een goede en evenwichtige regelgeving te komen, waarin aandacht wordt besteed aan het functioneren van de ouder wordende medewerker, het stimuleren om aan het werk te blijven en het voorkomen van uitval van de ouder wordende werknemer. In werkgroep verband wordt in 2002 overleg gevoerd om te komen tot een integraal ouderen- en leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.

Overige maatregelen

- De systematiek van periodieke beoordelingsgesprekken wordt gewijzigd in jaarlijks te houden functioneringsgesprekken. Als uitgangspunt geldt dat de neerslag van de functioneringsgesprekken een rol kan spelen bij het nemen van beheersbeslissingen. De artikelen in de regelgeving worden aangepast.

- Vanaf 1 oktober 2001 worden de tarieven in de VROB jaarlijks geïndexeerd op basis van de loonontwikkelingen binnen de sector Defensie. Deze maatregelen gelden ook voor de verschuivingstoelage en de consignatievergoeding.

- De TOD voor burgers wordt voortaan berekend over ten hoogste het uursalaris dat is afgeleid van het salaris behorend bij het maximum van salarisschaal 7.

- Burgerambtenaren die zijn aangesteld in deeltijd krijgen vanaf 1 oktober 2001 een volledige tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering.

- Bij een langer verblijf in het buitenland dan 2 jaar, kan de ambtenaar eenmaal per 2 jaar een reiskostenvergoeding krijgen.
- Met ingang van 1 januari 2002 wordt over de ingehouden spaargelden een spaarpremie van 40% toegekend.

- Met ingang van 1 oktober 2001 wordt de lage kilometervergoeding bij dienstreizen met de auto verhoogd van f. 0,25 naar 0,40 per kilometer.

Afspraken voor militairen

- Voor de soldaten van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht wordt een nieuwe rang en een nieuwe bevorderingssystematiek ingevoerd. Voor soldaten komt dit neer op een inkomensverbetering die kan oplopen tot ruim 15%.


- Ter bestrijding van overige arbeidsmarktknelpunten wordt een bedrag van f 20 miljoen extra toegevoegd aan de budgetten voor bindingspremies en beloningsinstrumenten


- Er is een afspraak gemaakt om te komen tot een kapitaalgedekt prepensioen

Ledenraadpleging CFO
De CFO-leden in de sector Defensie krijgen tijdig een uitnodiging om op een ledenraadpleging in september as. hun oordeel te geven over het CAO-resultaat. Het volledige onderhandelingsresultaat krijgen zij nog toegestuurd.

20 jul 01 15:01

Deel: ' Onderhandelingsresultaat CAO Defensie 8,2% loonsverhoging '
Lees ook