Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO Fortisbank

Vrijdagavond 21 juni jl. heeft de CNV Dienstenbond, haar collega-vakorganisaties en Fortisbank een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO Fortisbank.

Hoofdpunten van het resultaat zijn:

* Keuzemenu
De Dienstenbond CNV had om een uitbreiding van het keuzemenu gevraagd. Het keuzemenu is nu uitgebreid met de mogelijkheid om maximaal 2 weken vakantierecht te kopen en maximaal 1 week te verkopen.

* Telewerken
Er is een raamregeling telewerken afgesproken, die verder uitgewerkt moet worden met de medezeggenschap. Wij wilden graag zon regeling afspreken.

* Arbeid en Zorg
De wettelijke bepalingen op grond van de wet Arbeid en Zorg worden als minimum bepalingen verwerkt in de CAO. Uitzondering daarop is het kortdurend zorgverlof. Conform de wet hebben medewerkers recht op 10 dagen kortdurend zorg-verlof tegen 70% van het salaris(tot maximum dagloon). Er is afgesproken dat medewerkers recht hebben op 10 dagen kortdurend zorgverlof tegen 75% van het salaris.
* Vrijwilligerswerk
Wij hadden gevraagd om een week betaald vrijwilligerverlof. In deze CAO wordt het nu mogelijk gemaakt om 1 dag buitengewoon verlof per jaar op te nemen als onder werktijd wordt deelgenomen aan een van de vrijwilligersprojecten van Fortis Foundation. Op deze manier laat Fortisbank blijken dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt.

* Employability
Met betrekking tot employability was er behoefte aan scherpere formuleringen in de CAO. Daarom hebben wij opgenomen dat leeftijd en budget geen belemmering vormen voor afspraken in het kader van een POP-gesprek. Daarbij behoort een loopbaancheck bij het LAC tot de mogelijkheden.

* Wet Poortwachter
Met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij het doel is de medewerker te reïntegreren zijn goede aanvullende afspraken gemaakt.

* Overhevelingstoeslag
De compensatietoeslag OHT zal per 1 januari 2003 vervallen en worden verwerkt in de salarisschalen. Als gevolg hiervan zullen de feitelijk betaalde salarissen en de salarisschalen pet 1 januari 2003 met 1,6% worden verhoogd.


* Looptijd en inkomen
De looptijd van de CAO is 13 maanden. De salarisverhoging bedraagt 3% per 1 juli 2002 en 0,4% per 1 februari 2003.

Wij leggen het resultaat ter instemming aan onze leden voor. Middels het per post verzonden reactieformulier kunnen leden hun stem uitbrengen, gaarne vóór 17 juli as.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder Ike Wiersinga. Telefoon (023) 565 10 52. Email: i.wiersinga@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 4 juli 2002.

Deel: ' Onderhandelingsresultaat CAO Fortisbank '
Lees ook