Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Onderhandelingsresultaat Rabobank-CAO

In de nacht van 10 op 11 juni jl. is er een onderhandelingsresultaat bereikt over de Rabobank-CAO. De onderhandelaar van de Dienstenbond CNV en haar collegas van de andere bonden zijn ervan overtuigd dat dit het maximaal haalbare resultaat is, zeker gelet op de voorstellen door de Dienstenbond CNV namens haar leden gedaan. Wij willen daarom het resultaat ter instemming aan u voorleggen.

Onderhandelingsresultaat

Vergeleken met onze inzet betekent het onderhandelingsresultaaat het volgende:

* Arbeid en Zorg
Met betrekking tot arbeid en zorg zijn onze voorstellen niet volledig gehonoreerd, maar er is wel afgesproken dat het adoptieverlof wordt uitgebreid tot 4 weken betaald verlof. Voor kortdurend zorgverlof blijft de huidige praktijk gehandhaafd.


* Telewerken
Ons voorstel mbt telewerken is basis voor overleg met de medezeggenschap over een telewerkregeling.


* Arbeidsmarkt

- Het beleid met betrekking tot achterstandsgroepen wordt voortgezet conform onze vraag. Aan leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt in de CAO expliciet aandacht besteed conform onze vraag. Met betrekking tot ouderen is de seniorenregeling uitgebreid voor deeltijders. Dat is iets minder dan gevraagd.

- Met betrekking tot outsourcing onderschrijft men het principe dat medewerkers er niet op acheruit zullen gaan, maar dat wordt niet in de CAO opgenomen.

- Met betrekking tot de inzet van flexibel personeel wil men zich niet vastleggen op een percentage.


* Arbeidsomstandigheden

- Naar aanleiding van het arboconvenant banken heeft de Rabobank zich verplicht tot een plan van aanpak om werkdruk aan te pakken. Hieraan wordt dus aandacht besteed conform onze vraag.
- Met betrekking tot de Wet Poortwachter zijn goede afspraken gemaakt, conform onze wens.


* Internationale Collegialiteit
Hoewel de Rabobank dit onderwerp ook door haar eigen Foundation een warm hart toedraagt, wil men hierover geen CAO-afspraak maken. Wel zien zij mogelijkheden van samenwerking.


* Zeggenschap
CAO-partijen hebben met elkaar geconstateerd dat er al veel keuze-mogelijkheden zijn, maar dat doordat deze verspreid in de CAO zijn opgenomen medewerkers dat niet weten. Er zal hierover beter gecommuniceerd worden.


* Loon
De Dienstenbond CNV had 3,25% structureel en 0,75% winstafhankelijke loonsverhoging gevraagd. Afgesproken is 3% per 1 augustus 2002 en 0,6% per 1 januari 2003 structureel.


* Looptijd
De looptijd van 1 jaar is gehonoreerd.

Daarenboven zijn er afspraken gemaakt over:

- gelijke behandeling pré-pensioneringserlof,
- een intentie m.b.t. beoordelen en belonen voor functiegroepen 1 t/m 11

- een regeling voor functiegroepen 12 en 13
- persoonlijke toeslag.

Helaas hebben wij moeten instemmen met een aanpassing van de studie-facilteitenregeling, maar daarbij de afspraak gemaakt dat wij hierover de komende 2 jaar geen nadere aanpassingen meer zullen afspreken.

Gelet op de inzet verzoeken wij onze leden om vóór 28 juni 2002 in te stemmen met het resultaat.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder Ike Wiersinga. Telefoon: (023) 565 10 52. Email: i.wiersinga@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 12 juni 2002.

Deel: ' Onderhandelingsresultaat Rabobank-CAO '
Lees ook