Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 JULI 2002

Onderhoud Antwerpse Ring

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Open- bare Werken, heeft de Vlaamse regering beslist om de aan- bestedingsprocedure voor de herstellingswerken aan de R1 Ring om Antwerpen op te starten.

De huidige ring vanaf de Kennedytunnel tot en met de ver- keerswisselaar met de E19 te Merksem is aangelegd in de periode 1967-1968. In de jaren 1976-1977 werden de bovenste twee lagen asfalt vervangen. Behalve een aantal kleinere herstellingen is er sindsdien geen grootschalig onderhoud meer gebeurd. Kleine maar frequentere herstel- lingswerken veroorzaken veel verkeershinder, gelet op het drukke verkeer, zodat een volledige heraanleg zich nu opdringt.

Er wordt geopteerd voor een integrale grootschalige aan- pak waarbij in een zeer kort tijdsbestek de hele con- structie met bijhorigheden (wegdek, riolering, draine- ring, verlichting, vangrails, afwatering, brugvoegen.) wordt aangepakt. De bedoeling is de hele infrastructuur zodanig te renoveren dat er nadien gedurende vele tien- tallen jaren geen belangrijk onderhoud meer nodig is (volgende volledige reconstructie na 50 jaar). De methode van een integrale, grootschalige aanpak van bepaalde belangrijke economische assen wint ook in het buitenland steeds meer veld.

Gelet op het belang van een zo kort mogelijke uit- voeringstermijn, zal aan de kandidaten gevraagd worden om zelf een uitvoeringstermijn voor te stellen die als gun- ningscriterium gebruikt zal worden. Hoe korter de voor- gestelde uitvoeringstermijn, hoe beter een inschrijving zal beoordeeld worden. Andere belangrijke aandachtspunten worden de kwaliteit van de uitgevoerde werken en de voor- gestelde ondersteunende verkeersmaatregelen. De kostprijs is dus niet het enige element op basis waarvan de opdracht gegund zal worden. Door de werkwijze kan de Vlaamse overheid maximaal beroep doen op de know-how van de bouwsector.

persinfo : Tina Verraes, persdienst van minister Stevaert - tel. 02 553 70 45
e-mail: tina.verraes@vlaanderen.be

Deel: ' Onderhoud Antwerpse Ring '
Lees ook