Provincie Utrecht

Persbericht

Onderhoudsbeurt noordoost Utrecht

Provincie kapt 47 bomen langs provinciale wegen

30-1-2003
In opdracht van de provincie Utrecht worden in de maanden februari/maart 2003, 47 bomen gekapt. Het gaat om bomen langs een aantal provinciale wegen in het noordoostelijk deel van de provincie Utrecht. Reden van de kap is de slechte staat waarin de bomen verkeren. Deze slechte staat vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid. In dezelfde periode plant de provincie ca. 180 nieuwe bomen op diverse locaties. Hiermee wordt de kap ruimschoots gecompenseerd.
Regelmatige controle
De toestand van de bomen langs de Utrechtse provinciale wegen wordt regelmatig gecontroleerd. Door ouderdom of door aantasting van een schimmel of insect kan een boom zijn stabiliteit verliezen. Bij een rukwind bestaat de kans dat zo'n boom wordt losgerukt of dat er zware takken breken uit de kruin. De boom, of delen ervan kunnen dan op de rijbaan terechtkomen met alle gevaren van dien.
Bij twijfel over de toestand van de (soms oude) bomen laat de provincie een nader onderzoek uitvoeren door een adviesbureau. Op basis van de nu ter beschikking staande informatie heeft de provincie besloten tot het kappen van 47 bomen.

Welke bomen?
De 47 bomen staan langs de provinciale wegen in het provinciale onderhoudsgebied (kanton)
'Van 't Sticht tot Eem'. Ze staan langs de N234 (tussen Maartensdijk en Baarn), de N417 (tussen Utrecht en Hilversum), de N415 (tussen Hilversum en Baarn), de N237 (tussen Utrecht en Amersfoort), en de N238 (tussen Bilthoven en Zeist). De te kappen bomen zijn gemarkeerd met een wit kruis. Voor de te kappen bomen worden nieuwe bomen terug geplant. De voorgenomen kap is ook gemeld bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Hinder voor het verkeer
Het is niet mogelijk om de kap geheel buiten het verkeer om uit te voeren. De provincie zorgt er echter wel voor dat de weggebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van het werk. Op het moment dat een boom gaat vallen, wordt het verkeer uiteraard even stilgelegd. Dit zal alleen buiten de spits het geval zijn.

Nadere informatie over de uitvoering
Voor nadere informatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met het provinciale kanton van
't Sticht tot Eem, tel (035) 603 25 65

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon (030) 258 33 19 of Clara.van.Foreest@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Onderhoudsbeurt noordoost Utrecht '
Lees ook