Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 2 augustus 2001.

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Burgemeester en wethouders maken u erop attent dat er in de komende periode onderhoud zal worden gepleegd aan de hierna genoemde asfaltwegen in de gemeente Hattem. Het geplande onderhoud zal door de firma Schagen in opdracht van de gemeente Hattem worden uitgevoerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden, vinden de werkzaamheden onder voorbehoud plaats op de volgende data:


* Hollewand; gedeelte Rijnstraat tot Hof van Blom; 15 augustus voorbereidende herstelwerkzaamheden aan het asfalt. 20 augustus gefaseerde afsluiting i.v.m. het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag.

* Rijnstraat; gedeelte Burg. Bijleveldsingel tot Hollewand; 15 augustus voorbereidende herstelwerkzaamheden aan het asfalt. 20 augustus gefaseerde afsluiting i.v.m. het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag.
Oranje Nassaulaan; gedeelte Veldweg tot Prins Hendriklaan; 16 augustus voorbereidende herstelwerkzaamheden aan het asfalt. 20 augustus gefaseerde afsluiting i.v.m. het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag.
Leemculeweg; gehele wegvak;
17 augustus reparatiewerkzaamheden aan het asfalt. Geldersedijk; gedeelte Zuiderzeestraatweg tot gemeente grens; 20 augustus plaatselijke herstelwerkzaamheden aan het asfalt. Verlengde Parklaan; gedeelte Stadslaan tot Eijerdijk; 20 augustus afsluiting gehele wegvak i.v.m. voorbereidende werkzaamheden.
21 augustus afsluiting gehele wegvak i.v.m. aanbrengen nieuw asfalt.
Hessenweg; gedeelte carpoolplaats tot viaduct A-50; 21 augustus herstelwerkzaamheden aan het asfalt. 22 augustus gefaseerde afsluiting i.v.m. het aanbrengen van nieuw asfalt.
Hoopjesweg; gedeelte Begoniastraat tot Allee; 22 augustus gefaseerde afsluiting i.v.m. plaatselijk herstellen asfalt.
Zuiderzeestraatweg; gedeelte Geldersedijk tot gemeentegrens viaduct A-50;
23 en 24 augustus herstelwerkzaamheden aan het asfalt. Zuiderzeestraatweg; kruising Geldersedijk.
In de nacht van 30 op 31 augustus: gefaseerde afsluiting i.v.m. aanbrengen nieuw asfalt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de sector R.O.B.: de heer J.C. Zuidema, tel. 038-4431681 of 06-23068982.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om in het kader van asfaltonderhoudswerkzaamheden op 16 augustus 2001 van 07.00 tot 19.00 uur de Oranje Nassaulaan gedeeltelijk, tussen de Veldweg en Prins Hendriklaan, af te sluiten voor al het verkeer.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij besloten hebben om in het kader van asfaltonderhoudswerkzaamheden op 20 augustus 2001 van 07.00 tot 21 augustus 19.00 uur de Verlengde Parklaan af te sluiten voor al het verkeer.

Beide verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN.

Burgemeester en wethouders geven er kennis van dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van
9 juli 2001 goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan Het Veen, 40e partiële herziening. Dit plan heeft betrekking op een terrein aan de Populierenlaan te Hattem en beoogt de bouw van 3 kantorenpaviljoens aldaar mogelijk te maken

Het bestemmingsplan en goedkeuringsbesluit liggen met ingang van 3 augustus 2001 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het goedkeuringsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld. Bij Gedeputeerde Staten zijn geen bedenkingen ingebracht tegen de door de raad vastgestelde plannen, zodat alleen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

MELDING TOT VOORNEMEN HOUTVELLING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen melding tot houtvelling is binnengekomen betreffende het perceel:
* Oude Kerkweg 14, 2 bomen

Hattem, 2 augustus 2001.

Deel: ' Onderhoudswerkzaamheden gemeente Hattem '
Lees ook