Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-140
DATUM: 20 oktober 1999

Onderhoudswerkzaamheden provinciale wegen

In de periode eind oktober - begin december kunnen weggebruikers hinder ondervinden van onderhouds-werkzaamheden aan enkele gedeelten van het provinciale wegennet. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verwijderen van en vervolgens weer aanbrengen van één of meerdere lagen asfaltbeton. De werkzaamheden vinden plaats bij de Biddingringweg, gedeelte tussen de Swifterweg en de Kubbeweg; het Kruispunt Gooiseweg/Spiekweg en de Hanzeweg, het gedeelte tussen de parkeerplaats tegenover het asielzoekerscentrum Dronten en de provincie-/gemeentegrens. Ook de beide fietspaden langs dit gedeelte Hanzeweg en het aansluitende gedeelte van het fietspad op de Drontermeerdijk zijn in dit project opgenomen. Vanwege de veiligheid van de wegwerkers wordt de weg volledig afgesloten. De exacte duur van de afsluitingen is nog niet bekend, omdat er nog geen werkplanningen beschikbaar zijn. Vooralsnog wordt uitgegaan dat het gedeelte Biddingringweg twee werkweken, inclusief tussenliggend weekend, afgesloten dient te worden. In verband met deze afsluiting is een informatie/-circulatieplan opgesteld, zodat de weggebruikers vroegtijdig van de afsluiting op de hoogte worden gesteld. Hierdoor kan de omleiding beperkt blijven en levert de omleiding het minste overlast op voor alle betrokken partijen. Het verkeer komend uit de richting Dronten wordt gedurende de afsluiting omgeleid via de Baan, de Oldebroekerweg, de Bremerbergweg en de Harderdijk/Harderbosweg.Het verkeer met bestemming Dronten wordt omgeleid via de Larserweg,de Rietweg en de Swifterweg. Het Biddingringpad blijft gewoon toegankelijk voor het brom-/fietsverkeer en bestemmings-verkeer. De werkzaamheden aan het gedeelte Hanzeweg worden in de nachtelijke uren (22.00 uur - 06.00 uur) uitgevoerd. Naar verwachting zijn er twee van dergelijke perioden nodig. Ook hiervoor is een verkeersinformatie-/circulatieplan opgesteld. De omleidingsroute voor het verkeer met bestemming Flevoland en het verkeer vanuit Flevoland met bestemming regio Kampen/Zwolle loopt via Elburg. Het onderhoud aan de fietspaden vindt overdag plaats en wordt om beurten uitgevoerd. Het brom/-fiets-verkeer kan -behoudens enige hinder- gewoon doorgaan. De werkzaamheden op het kruispunt Gooiseweg/Spiekweg worden in het weekend uitgevoerd, waarbij rijbaan voor rijbaan wordt afgewerkt. Het wegverkeer wordt geleid via de rijbaan waaraan niet wordt gewerkt. Het kruispunt wordt dus niet totaal afgesloten. Zodra de exacte data van de uitvoering van de werkzaamheden bekend zijn wordt hierover nader bericht. Weggebruikers worden van de afsluitingen op de hoogte gesteld d.m.v. borden langs de wegen en advertenties in de media.

Deel: ' Onderhoudswerkzaamheden provinciale wegen Flevoland '
Lees ook