Gemeente Tilburg


15-12-98

Sterke binnenstad, versterken ondernemerschap

Strategische visie vergroting van de aantrekkingskracht van de binnenstad

Om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten moet op meerdere fronten tegelijk en in onderlinge samenhang het ondernemerschap in de binnenstad versterken. Dat is de belangrijkste aanbeveling van een groep externe deskundigen die op verzoek van het college van B&W een strategische notitie hebben opgesteld over het aantrekkelijker maken en het verbeteren van het imago van de Tilburgse binnenstad. Het ontwikkelteam heeft onderzoek gedaan naar bijzondere voorzieningen in de binnenstad, gesprekken gevoerd met een aantal sleutelfiguren en twee discussieavonden georganiseerd. Het advies van het ontwikkelteam is door de gemeente vertaald in een strategisch actieprogramma met nieuwe en reeds bestaande acties die passen in deze visie. Daarmee kan deze strategische notitie worden gezien als een actualisatie van de nota binnenstad van 1995. De strategische visie notitie is samen met de stichting Stadskern en de gemeente opgesteld. Het college heeft op 15 december kennis genomen van deze strategische notitie.

Als stad met 185.000 inwoners moet Tilburg een regionale verzorgingsfunctie vervullen als werkcentrum, winkelcentrum, cultuurcentrum, uitgaanscentrum en verkeersknooppunt. De binnenstad is het punt waar deze functies samenkomen en zichtbaar zijn. Om deze functie te kunnen vervullen is het absoluut noodzakelijk het Tilburgse kernwinkelgebied te versterken. Daarnaast wil Tilburg zich onderscheiden in de Brabantse stedenrij. De hedendaagse cultuur en evenementen kunnen speerpunten zijn in de verdere ontwikkeling van de binnenstad waarmee Tilburg zich kan profileren.

Advies ontwikkelteam
Het ontwikkelteam pleit voor creatief en innovatief ondernemerschap op vier deelterreinen: consumptief, recreatief, cultureel en in de zakelijke dienstverlening. Door een gebiedsgerichte aanpak en een clustering van voorzieningen en activiteiten rondom een bepaald thema kunnen er verschillende sferen in de binnenstad gecreëerd worden, waarmee de herkenbaarheid wordt vergroot. De clusters van voorzieningen dienen op een logische wijze door middel van routes met elkaar verbonden te worden.
De aanwezige historische kwaliteit in de binnenstad dient meer aandacht te krijgen. Deze is vooral aanwezig in het westelijk deel van de binnenstad. Hier zijn ook de meest bijzondere winkels gevestigd. Dit gebied kan zich ontwikkelen tot dwaalmilieu met een rustige ambiance in tegenstelling tot het oostelijk deel van de binnenstad waar de ontwikkeling van Pieter Vreedeplein, Heuvel en Veemarktkwartier zorgen voor een bruisende binnenstad.

In de strategische notitie wordt gepleit om ruimte te geven aan de ontwikkeling van allerlei initiatieven en het inspelen op trends. Als voorbeelden van nieuwe trends noemt het ontwikkelteam de hang van consumenten naar ambachtelijkheid en naar voorzieningen in de exotische sfeer.

Gezamenlijke inspanning
Het is duidelijk dat de ontwikkeling van de binnenstad een gezamenlijke opgave is van vele partijen. Voor de uitvoering van het actieprogramma wordt dan ook een beroep gedaan op deze partijen. Naast de stichting Stadskern worden Kamer van Koophandel, Ondernemersfederatie Tilburg, KUB en Fontys Hogescholen, vastgoedeigenaren, bankwezen en culturele instellingen als belangrijke partners gezien. De stichting Stadskern neemt ook een aantal zaken op zich. Zij zal trachten bij de detailhandel te stimuleren dat er meer leisure in hun winkels komt en dat een hogere kwaliteit van de winkels en het personeel wordt geboden. Verder - waar dat in haar vermogen ligt - concrete vestigingen in het Veemarktkwartier te stimeleren en bevorderen dat het beheerconvenant in het kader van de herinrichting wordt uitgevoerd. Daarnaast is de stichting van plan samen met de Raad voor de Nederlandse Detailhandel een sturend branche concept voor het kernwinkelgebied te ontwikkelen. Begin 1999 zal tijdens een congres gediscusieerd worden over de strategische visie en het actieprogramma.

Actieprogramma
Het uiteindelijke doel is een gezamenlijk gedragen actieprogramma, vertaald in een meerjarig investeringsprogramma. Op basis van de stadsvisie wordt voor de hele stad een dergelijk meerjarig investeringsprogramma opgesteld. Deze notitie voor de binnenstad is daarvoor een bouwsteen. De uitvoering van het actieprogramma brengt aanzienlijke investeringen en een stijging van de structurele lasten met zich mee. Op de eerste plaats ligt er een forse investeringsopgave bij de ondernemers, projectontwikkelaars, private organisaties e.d.. Van belang is tevens dat vanuit hogere overheden het gemeentelijk beleid ook in financiële zin wordt ondersteund. Het actieprogramma en de financiële gevolgen zullen nog in een nadere prioritering moeten worden gezet. Als algemeen tijdpad kan de middellange termijn gelden. De realisering van de acties moet grofweg in de komende periode van 5 à 10 jaar plaatsvinden.

Stichting Stadskern
De strategische notitie is voorgelegd aan het bestuur van de stichting Stadskern. Zij spreken zich o.a. uit voor versterking van de leisure-functie, hechten grote waarde aan het stimuleren van de broedplaatsfunctie, pleiten voor uitbreiding van de parkeerfunctie, met name ook aan de westkant van het kernwinkelgebied, en een goede regeling voor bezoekers en bewoners. Zij onderschrijven de historische kwaliteit en zijn voorstander van duidelijke routing. Van de gemeente vraagt de stichting een adequaat parkeerbeleid, voorwaardenscheppend beleid m.b.t. branchering op het Pieter Vreedeplein, flankerend beleid voor de westkant van het kernwinkelgebied (met middelen), actieve rol van gemeente bij evenementen, bevorderen van de vestiging van een congrescentrum annex hotel en spoedige uitwerking van een pr-campagne, waarbij zij zelf nadrukkelijk een rol wil spelen.

Deel: ' Ondernemerschap in binnenstad Tilburg versterken '
Lees ook