Gemeente Heusden


Regeling Beëindiging Veehouderijtakken
Ondersteuning bij bedrijfsbeeindiging voor agrariërs

Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) opgezet. De regeling komt er kort gezegd op neer dat agrarische bedrijven die aan deze regeling deelnemen, hun mestproductie- en/ of dierrechten kunnen verkopen aan het ministerie van LNV. Daarnaast kunnen zij in aanmerking komen voor een sloopsubsidie voor de afbraak van bedrijfsgebouwen.

Collectieve sloopregeling
Om agrariërs te ondersteunen bij de bedrijfsbeëindiging of beëindiging van een bedrijfstak neemt de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) deel aan een landelijk project ter bevordering van de collectieve sloop. Hierbij zijn heldere afspraken gemaakt met een erkend sloopbedrijf. De gezamenlijke aanpak heeft een aantal voordelen voor deelnemende agrariërs:

- gunstige prijs-/kwaliteit verhouding;

- de kwaliteit van de werkzaamheden wordt gegarandeerd;
- de agrariër ontvangt een evaluatierapportage die als bewijs kan dienen om ondernemer te vrijwaren van eventuele rechtsgevolgen;
- milieuverantwoorde sloop van gebouwen en afvoer van sloopafval;
- begeleiding vanuit ZLTO Advies.

Welke bedrijven kunnen deelnemen aan de collectieve sloopregeling? Aan dit project kunnen deelnemen:

- Deelnemers aan eerste of tweede ronde RBV in de reconstructiegebieden;

- Overige agrarische bedrijven in de reconstructieprovincies, ook al zijn zij niet in de reconstructiegebieden gelegen (bijv. agrarische bedrijven in West-Brabant);

- Zowel hoofd- als nevenberoepsbedrijven;

- Zowel leden als niet-leden van ZLTO.

Welke typen gebouwen komen voor sloop in aanmerking? Voor sloop via dit project komen in principe alle typen landbouwbedrijfsgebouwen in aanmerking. Dit met uitzondering van champignoncellen en tuinbouwkassen, aangezien het hier zeer specifieke typen gebouwen betreft. Deze bedrijven komen eventueel in een vervolgproject in aanmerking voor deelname.

Hoe kunnen agrarische bedrijven meedoen?
Agrarische bedrijven kunnen zich bij de ZLTO infolijn aanmelden voor het gratis opstellen van een vrijblijvende offerte door een sloopbedrijf. Na aanmelding neemt een vertegenwoordiger van een sloopbedrijf contact op voor een bedrijfsbezoek en het opstellen van de offerte voor de sloop van stallen. Op basis van de offerte kan de ondernemer al dan niet besluiten om de sloopwerkzaamheden door dit sloopbedrijf te laten uitvoeren. Na afronding van de sloopwerkzaamheden ontvangt de ondernemer van het sloopbedrijf een eindrapportage, die tevens een kwaliteitsgarantie biedt dat de gebouwen op een milieuverantwoorde manier zijn gesloopt.

Aanmelding of nadere informatie
Agrariërs die zich willen aanmelden voor het gratis opstellen van een vrijblijvende offerte, of die nadere informatie wensen, kunnen zich melden bij de infolijn van de ZLTO, tel. (0900) 2359586, iedere werkdag bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur.

Deel: ' Ondersteuning bij bedrijfsbeeindiging voor agrariërs '
Lees ook