expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: ONDERTEKENING BELASTINGVERDRAG

PERSBERICHTNR. 99/136 Den Haag 16 juni 1999

ONDERTEKENING BELASTINGVERDRAG TUSSEN NEDERLAND EN LITOUWEN

Op 16 juni 1999 is in Vilnius een belastingverdrag tussen Nederland en Litouwen ondertekend. Staatssecretaris Vermeend van Financiën heeft het verdrag eerder deze maand aan de ministerraad ter goedkeuring voorgelegd. Voor Nederland is het verdrag ondertekend door Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken, die op dit moment een bezoek brengt aan Litouwen. Namens Litouwen heeft Minister A. Saudargas van Buitenlandse Zaken het verdrag ondertekend.

Dit nieuwe belastingverdrag past in het netwerk van vergelijkbare belastingverdragen die Nederland reeds met vele landen ter wereld is aangegaan. Voor het in Litouwen actieve Nederlandse bedrijfsleven is het verdrag voordelig, aangezien het zekerheid schept met betrekking tot de voorkoming van dubbele belasting. De grenzen van de heffingsbevoegdheden van beide landen zijn duidelijk vastgelegd en er is een goede basis gelegd voor overleg in die situaties waarin toepassing van het verdrag in de praktijk desalniettemin tot problemen zou kunnen leiden.

Dit verdrag betreft belastingen naar het inkomen en naar het vermogen. Het verdrag is grotendeels in overeenstemming met het huidige Nederlandse verdragsbeleid. Het verdrag vertoont verder sterke gelijkenis met het op 14 maart 1994 totstandgekomen belastingverdrag met Letland en het op 14 maart 1997 totstandgekomen belastingverdrag met Estland. In het verdrag zijn onder andere de volgende punten opgenomen:
. in geval van bouw- en constructiewerkzaamheden en op de bouwplaats verrichte werkzaamheden van toezichthoudende of raadgevende aard wordt een 'vaste inrichting' pas aangenomen wanneer de werkzaamheden langer duren dan 9 maanden. Bij een kortere duur mag in de staat waar de werkzaamheden plaatsvinden geen belasting worden geheven van de met de werkzaamheden gemoeide vergoeding;
. het voor Nederland gebruikelijke winstartikel, inclusief een bepaling inzake winsttoerekening ingeval van bedrijfsklare projecten (turnkeybepaling);
. een bepaling inzake overeenkomsten tot verdeling van concern-kosten (costsharing-bepaling) en corresponderende winstcorrecties, conform het Nederlandse verdragsbeleid;
. dividend mag aan een bronbelasting van niet meer dan 5 procent worden onderworpen ingeval de aandeelhouder voor tenminste 25 procent deelneemt in het kapitaal van de uitdelende vennootschap. Voor overige dividenden geldt een bronheffingspercentage van ten hoogste 15; . interest die wordt betaald aan de overheid, de centrale bank of financiële instellingen die door de overheid worden beheerst, is vrijgesteld van bronbelasting. Hetzelfde geldt voor interest wegens leningen die door hen zijn gegarandeerd of verzekerd, en voor interest wegens leverancierskrediet. Van overige interest mag een bronbelasting worden geheven van ten hoogste 10 procent;
. van royalty.s die worden betaald voor het gebruik van industriële, handels- of wetenschappelijke uitrusting mag een bronbelasting van ten hoogste 5 procent worden geheven. Voor overige royalty.s bedraagt dit percentage 10;
. er is voorzien in een bronstaatheffing voor
sociale-zekerheidsuitkeringen en in toewijzing aan de bronstaat van het recht tot belastingheffing van afkoopsommen van pensioenen en lijfrenten. Met betrekking tot reguliere pensioenen en lijfrenten is het heffingsrecht aan de woonstaat toegewezen;
. een regeling betreffende de werkzaamheden buitengaats; . een regeling voor het verlenen van wederzijdse bijstand bij invordering van belastingschulden;
. een verdragsbepaling voor onderling overleg met daarin opgenomen een regeling om geschillen over de toepassing of interpretatie van het verdrag die in onderling overleg niet binnen twee jaar na aanvang van dat overleg kunnen worden opgelost, te beslechten via een arbitrageprocedure.

Nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, zal het verdrag ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden voorgelegd. Het verdrag zal naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 1 januari 2000 toepassing kunnen vinden. De tekst van het verdrag zal zo spoedig mogelijk via publicatie in het Tractatenblad bekend worden gemaakt.

Woordvoerder: mw. E.A. Hijink
Tel.nr.: 070 - 342 8229

16 jun 99 16:44

Deel: ' Ondertekening belastingverdrag Nederland en Litouwen '
Lees ook