VSNU

21 juni 1999

Ondertekening nieuwe CAO universiteiten

Vandaag, 21 juni, ondertekenen de Vereniging van Universiteiten (VSNU), ABVAKABO-FNV, Ambtenarencentrum, CFO en CMHF de nieuwe CAO voor het universitair personeel. Op 10 mei bereikten partijen een principe-akkoord over de nieuwe CAO. In de afgelopen weken is dit voorgelegd aan de leden.
De nieuwe CAO kent een looptijd van 17 maanden en geldt van 1 januari 1999 tot 1 juni 2000. De CAO bevat voor de 50.000 medewerkers een salarisverhoging van 3% per 1 juni 1999 en van 1% per 1 mei 2000. Daarnaast vindt er een eenmalige uitkering van 0,75 % plaats, die wordt uitbetaald in december 1999.

In de nieuwe CAO zijn, naast de al genoemde loonsverhoging, de volgende afspraken gemaakt:

* De minimum salarissen van assistenten in opleiding (aio's) worden in de eerste jaren van het aio-schap verhoogd.
* De tegemoetkoming ziektekosten wordt per 1 januari 1999 aangepast met ruim 10%.

* Tijdens de looptijd van de CAO wordt een studie verricht naar de mogelijkheden van een privaatrechtelijk regime bij de openbare universiteiten. De studie is bedoeld om een verantwoorde keuze mogelijk te maken over het al dan niet invoeren van het private arbeidsrecht.

* De huidige regels rond auteursrechten zijn niet altijd duidelijk en kunnen leiden tot ongewenste situaties in het toerekenen van kosten. Daarom wordt er in deze CAO naar gestreefd afspraken te maken over de auteursrechten, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de werknemer als de universiteit.
* Een onderzoek wordt ingesteld naar bruikbare instrumenten om de werkdruk tegen te gaan.

* De werkgever stelt scholingsfaciliteiten beschikbaar voor de loopbaanontwikkeling van werknemers, ook als de scholing niet direct de eigen functie betreft.

* Voor medewerkers komt er een recht op zorgverlof, calamiteitenverlof en ouderschapsverlof.

* Knelpunten die de mobiliteit belemmeren worden zoveel mogelijk weggenomen. De doorstroom van vrouwen naar hogere functies heeft in het bijzonder veel aandacht.


Deel: ' Ondertekening CAO universiteiten '
Lees ook