Gemeente Gent

O n d e r t e k e n i n g c o n v e n a n t C e n t r u m v o o r l e e r l i n g e n b e g e l e i d i n g d o o r d e s t e d e n B r u g g e , L o k e r e n , O o s t e n d e e n G e n t

Op vrijdag 17 maart 2000 om 14 uur zullen de steden Brugge, Lokeren, Oostende en Gent overgaan tot de plechtige ondertekening van de overeenkomst betreffende de toetreding van de Stad Brugge, de Stad Lokeren en de Stad Oostende tot het interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding, ingericht door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Stad Gent. De ondertekening vindt plaats in de Hotelschool van de stad Gent, Lange Violettestraat 10/12 te 9000 Gent.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Momenteel zijn er in Vlaanderen ongeveer 300 PMS- en MST-centra. Die centra worden straks samengevoegd tot een honderdtal Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLBs) die officieel vanaf 1 september 2000 van start zullen gaan.

Op 4 november 1999 gaf de gemeenteraad haar goedkeuring aan de oprichting van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de stad Gent. Het CLB-Stad Gent zal gevormd worden door samenvoeging van drie centra, ressorterende onder het Onderwijs-Stad Gent: het PMS-centrum voor gewoon onderwijs, het PMS-centrum voor buitengewoon onderwijs en het centrum voor medisch schooltoezicht. De samenvoeging van deze centra leidt onvermijdelijk tot een optimalisering van de aanwezige expertise en - gelet op de specifieke noden - tot een efficiëntere dienstverlening ten aanzien van de leerlingen, ouders en scholen die ressorteren onder het Onderwijs-Stad Gent.

Het werkdomein van het CLB bestrijkt het gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs, met inbegrip van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan, het experimenteel deeltijds beroepsonderwijs ingericht of in te richten door de stad Gent, en de erkende vormingen waarmee het CLB een beleidscontract afsluit.

Het gaat om veel meer dan zomaar een fusie. De hele begeleiding is voortaan op een nieuwe leest geschoeid. De CLBs blijven de leerlingen begeleiden op vier domeinen. Ze helpen om goede leer- en studeermethodes te ontwikkelen. Ze coachen ze, om de juiste studierichting te kiezen. Ze zorgen ervoor dat ze gezond blijven en gezond leven. En ze dragen zorg voor hun sociaal-emotioneel welbevinden. De CLBs zorgen er voor dat ze zich goed in hun vel voelen, dat ze bijvoorbeeld niet gepest worden, of zich agressief gedragen.

De grote verandering is dat de CLBs op al die domeinen voortaan een tweedelijnsrol spelen. De eerste lijn is voor de ouders en de school. Tenslotte kennen zij de leerlingen veel beter. Eventuele problemen kunnen zij sneller opmerken en oplossen. Zeker van de leerkrachten zal dat een mentaliteitsverandering vergen. Men verwacht dat ze meer en beter naar de leerlingen luisteren, dat ze knelpunten opsporen en signaleren: faalangst, schoolmoeheid, zwaar drugsgebruik, enzovoort.

Pas wanneer de leerkracht eventuele problemen op school niet opgelost krijgt, komt het CLB op de proppen. Het CLB heeft de deskundigheid in huis om dergelijke knelpunten te verhelpen. Maar dat gebeurt altijd op verzoek van de cliënten: de leerlingen, de ouders, de scholen. Op verzoek van de school kan men bijvoorbeeld ook projectdagen opzetten rond drugs, agressie, relaties. Anders gezegd: men zet zijn deskundigheid in wanneer ze maximaal kan renderen. Daardoor zal men ook meteen efficiënter werken en sneller kunnen inspelen op de vraag van leerlingen, ouders en scholen.

Het decreet van 1 december 1998 betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding voorziet de mogelijkheid tot uitbreiding van de dienstverlening van een CLB naar scholen toe, die behoren tot hetzelfde centrumnet en in andere steden en gemeenten liggen. De Stad Gent werd door de stadsbesturen van Brugge, Lokeren en Oostende verzocht het werkdomein van het CLB uit te breiden naar de scholen die onder hun bevoegdheid ressorteren.

In concreto zullen alle scholen die onder de dienstverlening van het interstedelijk CLB vallen, geografisch worden gegroepeerd in werkingssectoren, met het oog op het zo economisch, functioneel en kwaliteitsvol mogelijk uitvoeren van de beleidsplannen, c.q. de beleidscontracten die met de scholen worden afgesloten.

Het interstedelijk samenwerkingsverband kan in de toekomst ook uitgebreid worden naar scholen die ressorteren onder andere gemeentebesturen, op voorwaarde dat de kwaliteit van de huidige dienstverlening ten aanzien van de Stad Brugge, de Stad Lokeren en de Stad Oostende niet in het gedrang komt. Hierbij kan dan worden geopteerd om ofwel scholen op te nemen in reeds bestaande werkingssectoren, ofwel om een nieuwe werkingssector vast te stellen.

De oprichting van een interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding draagt zeker en vast bij tot de uitbouw van een officieel gesubsidieerd leerlingenbegeleidingsnetwerk. Bovendien houdt een kwantitatief hogere personeelsomkadering garanties in voor meer deskundigheid binnen het CLB met als schaalvoordeel het optimaliseren van de kwaliteitszorg ten behoeve van het eigen net en de aangesloten steden.

Informatie

Departement Onderwijs, Nederpolder 2, 9000 Gent, tel. (09)224 00 80, fax (09)225 87 79

Deel: ' Ondertekening convenant Centrum leerlingenbegeleiding Gent '
Lees ook