Gemeente 's-Hertogenbosch

30-01-2003

Ondertekening "convenant driepartijenoverleg wonen"

Op woensdag 29 januari 2003 hebben de gemeente 's-Hertogenbosch, de Stichting Huurdersplatform 's-Hertogenbosch en het Bosch Overleg Woningcorporaties het "convenant driepartijenoverleg wonen" ondertekend. Met het nieuwe convenant geven de drie partijen aan een vervolg te willen geven aan de samenwerking, om zo de huurderbelangen een plek te geven in het gemeentelijke woonbeleid. Namens de gemeente heeft wethouder mw. E. de Jonge van onder meer volkshuisvesting het convenant ondertekend, mw. L. Bonte ondertekende vanuit haar functie als voorzitter van de Stichting Huurdersplatform 's-Hertogenbosch en namens het Bosch Overleg Woningcorporaties ondertekende voorzitter H. Windmüller.

Meningvormend en adviserend
Het overleg tussen de gemeente, de woningcorporaties en het Huurdersplatform is meningvormend en adviserend van aard. En voortzetting van dit overleg is gewenst omdat de komende jaren nog belangrijke stedelijke woononderwerpen op de agenda zullen staan. Te denken valt aan de notitie "Wonen en Zorg voor ouderen" en het hernieuwde convenant "Woonruimteverdeling", waarin gemeente en woningcorporaties op basis van een evaluatie van het woonruimteverdelingsysteem afspraken maken over de toewijzing van de Bossche huurwoningen.

Resultaten
De afgelopen twee jaar heeft het overleg tussen de drie partijen goede resultaten opgeleverd, zoals het "Stedelijk Begeleidingsplan Herstructurering". Hierin zijn, in goed overleg tussen de drie partijen, afspraken gemaakt over onder meer de voorrangspositie bij herhuisvesting en terugkeer in de wijk en de financiële bijdrage waar huurders van te slopen woningen op kunnen rekenen. Verder heeft het Huurdersplatform de gemeente geadviseerd bij de notitie "Woonbeleid 2001".

Huurdersplatform
Om de belangen van huurders in 's-Hertogenbosch bij stedelijke ontwikkelingen als herstructurering en woningtoewijzing te behartigen, is in 2000 de Stichting Huurdersplatform 's-Hertogenbosch opgericht. In de twee jaar die sindsdien zijn verstreken, is veel bereikt. Vanuit de overtuiging van de gemeente, de verhuurders en het Huurdersplatform dat het belang van het lokale woonbeleid gediend is bij goed overleg en samenwerking is op 29 januari jongstleden een nieuw convenant afgesloten

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondertekening 'convenant driepartijenoverleg wonen' Den Bosch '
Lees ook