Gemeente Tilburg

26-6-2002
Maatregelenplan ter vermindering van onveiligheidsgevoelens Wilhelminapark e.o.
Ondertekening convenant woensdag 3 juli aanstaande tijdens buurtcafé

Het college heeft 24 juni jongstleden ingestemd met het convenant/maatregelenplan ter vermindering van onveiligheidsgevoelens in het platformgebied 5041 (Wilhelminapark en omgeving). In het maatregelenplan staan maatregelen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de onveiligheids-gevoelens in het platformgebied 5041.

Woensdag 3 juli aanstaande ondertekenen wethouder Gon Mevis namens de gemeente en vertegenwoordigers van politie, Kentron, Traverse samen met bewoners uit het platform 5041 het maatregelenplan, waarmee dit het karakter krijgt van een convenant. Dit gebeurt ter afsluiting van een buurtcafé-bijeenkomst in wijkcentrum Theresia aan de Nijverstraat om circa 21.30 uur.

Het convenant/maatregelenplan
In oktober 2001 is naar aanleiding van de aangekondigde komst van een verblijfsruimte voor drugsgebruikers aan de Gasthuisring een platform opgericht waarin bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van de werkgroep drugsgebruikers, politie, Traverse, Kentron en gemeente zitting hebben. In nauwe samenwerking en goed overleg met dit Platform 5041 is een maatregelenplan opgesteld. In dit plan staan maatregelen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de onveiligheids-gevoelens in het platformgebied 5041. Om de gemaakte afspraken te bekrachtigen ondertekenen alle partijen die betrokken zijn in het platform het maatregelenplan.

Het maatregelenplan probeert een antwoord te geven op de problematiek zoals geconstateerd door de leden van het platform (bewoners, ondernemers, politie, Kentron, Traverse en gemeente) en voortkomend uit de meting die onder bewoners en ondernemers in februari is gehouden in het platformgebied. Hieruit kwam naar voren dat er vier groepen zijn die overlast veroorzaken. Dit zijn prostituees, alcoholverslaafden, drugsgebruikers en jongeren. Bij deze vier groepen is bekeken waar de problematiek het grootst is en zijn maatregelen ingezet die een vermindering van de overlast met zich mee moeten brengen. Dit zijn zowel repressieve als preventieve maatregelen, zoals het op verschillende plaatsen aanpassen van het openbaar gebied (snoeien, verlichting aanbrengen), het optreden tegen strafbare feiten met specifieke aandacht voor de bekende (overlast)locaties en het organiseren van activiteiten in de wijk (de wijk is van ons allemaal).

Naast het platform is er sinds enige maanden buurtregie in het gebied. Hierbij wordt ingegaan op de problematiek van de grootste overlastveroorzakers rondom het Wilhelminapark. Inmiddels richt de buurtregie zich op de hele buurt en neemt zij ook nadrukkelijk de problematiek rond jongeren onder de loep.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ondertekening convenant tijdens buurtcafé Tilburg '
Lees ook