Gemeente Enschede

Ondertekening convenant op 6 september in Stadhuis
Organisaties en gemeente werken samen in Vangnet Zorg
Enschede, 4 september 2001
Een verslaafde die zichzelf verwaarloost en voor overlast zorgt, een buurvrouw die afval verzamelt waarbij de stank door de muren komt: het zijn vertrouwde beelden in een grote stad.
Soms komt het voor dat mensen de grip op hun bestaan verliezen. Ze gaan zichzelf verwaarlozen, verlaten soms - al of niet gedwongen - hun woning en gaan zwerven. Zorg wordt dan vaak vermeden, terwijl voor omstanders duidelijk is dat hulp juist nodig is. Er is bij deze doelgroep sprake van psychiatrische -, verslavings- of gedragsproblematiek.Vaak betreft het een combinatie hiervan Hulp wordt geboden maar als het probleem van de cliënt niet past in de invalshoek van de hulpverlening, wordt de cliënt onvoldoende verder geholpen. Het gevolg hiervan is vaak dat zijn situatie verergert.

Vangnet Zorg is een nieuw initiatief om snel sluitende hulp te bieden. Uniek hierbij is dat er een centrale ingang is voor meldingen en dat de hulpverleners uit verschillende disciplines nauw samenwerken om aangepaste hulp te bieden.

Ondertekening convenant
De zorgorganisaties in Enschede hebben de krachten in het "Vangnet Zorg" gebundeld. Het convenant: "Vangnet Zorg" heeft de volgende doelstellingen:


1. het (gezamenlijk en afgestemd) bieden van een sluitende hulp aan de doelgroep ter verbetering van de leefomstandigheden of ter voorkoming van verergering van de problematiek;
2. het voorkomen van uitzetting uit woning- of pensionsituaties als gevolg van gedragsproblemen en het voorkomen van overlast door personen uit de doelgroep.

Vangnet Zorg bestaat uit twee delen:

* Eén Meld- en Adviespunt ten behoeve van de hulpverleners
* Het bieden van Outreachende zorg ( hulpverlener zoekt de cliënt op in haar/zijn omgeving)

Het "Vangnet Zorg" is een samenwerkingsverband van: de gemeente Enschede, GGD Twente, Mediant, TACTUS, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen, de Politie, woningbouwcorporaties, instellingen voor Maatschappelijke Opvang en het Zorgkantoor Twente.
Het project heeft een looptijd van twee jaar, waarin een op de Enschedese situatie aangepaste werkwijze ontwikkeld kan worden waarmee in de toekomst sluitende zorg geleverd kan worden.Deel: ' Ondertekening convenant 'Vangnet Zorg' in Stadhuis Enschede '
Lees ook