Ministerie van Financien

Titel: ONDERTEKENING KADEROVEREENKOMST MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN INZAKE NIET-FISCALE DOUANETAKEN

Persberichtnr.

99/223

Den Haag

29 september 1999

Ondertekening Kaderovereenkomst Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Financiën inzake niet-fiscale douanetaken.

Begin dit jaar verscheen het rapport Douane en Douanita van de Algemene Rekenkamer over de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken door de Douane.

De Rekenkamer concludeert in dit rapport dat de afstemming tussen de departementen en de Douane bij de uitvoering van niet-fiscale douanetaken nog niet optimaal is.

De departementen geven onvoldoende aan wat zij van de Douane verwachten en zou de Douane op zijn beurt onvoldoende laten zien hoe de taken voor de andere departementen worden uitgevoerd.

De aanbevelingen uit dit rapport hebben geleid tot afspraken tussen de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Financiën afspraken gemaakt over de uitvoering van de niet-fiscale douanetaken op het terrein van Verkeer en Waterstaat. Het gaat daarbij onder meer om de inhoud, de omvang en de kwaliteit van de door de Douane te verrichten werkzaamheden en het uitwisselen van verantwoordingsinformatie.

Deze afspraken zijn neergelegd in een kaderovereenkomst. Deze overeenkomst word vandaag 29 september getekend door mevrouw mr. T.J. van Beek, plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de heer mr. J.N. van Lunteren, Directeur-Generaal der Belastingen van het Ministerie van Financiën.

De afspraken hebben onder andere betrekking op samenwerking bij de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen, het voorkomen van illegale lozingen op zee, het innen van bepaalde heffingen in het zeevaartverkeer en de controle van kentekenbewijzen. Per wettelijke regeling zijn nadere afspraken gemaakt in bijlagen bij de kaderovereenkomst. Hierin staan de wijze van handhaving, prioriteitstelling, jaarplandoelstellingen, afhandeling van overtredingen, terugkoppeling, signalering, risicoanalyse en deskundigheidsbevordering centraal.

De Douane en Verkeer en Waterstaat werkten op een aantal gebieden al samen, op basis van deelconvenanten en informele afspraken. In deze kaderovereenkomst zijn de afspraken verder vormgegeven.

Deel: ' Ondertekening Kaderovereenkomst niet-fiscale douanetaken '
Lees ook