Cito

Solberg-Verlindenprijs 2000

Persbericht 10 mei 1999

Het beoordelen van beroepshouding in opleidingen

Hoe gaat een arts of verpleegkundige met patiënten om? Hoe spreekt een garagehouder zijn klanten aan? Hoe stelt een doktersassistente zich op? Hoe overlegt een leraar met ouders over hun kind? Naast kennis hoort bij dit soort en andere beroepen ook een bepaalde beroepshouding. Wat die beroepshouding is, hoe die gedefinieerd en beoordeeld moet worden in de opleiding is vaak moeilijk aan te geven. Toch wordt tegenwoordig in het beroepsonderwijs op alle niveaus, uitdrukkelijker dan voorheen, aandacht gevraagd voor een goede `beroepshouding'. Het is een steeds belangrijker onderdeel van de beroepsopleiding.
Het beoordelen van de beroepshouding binnen mbo-, hbo- en universitaire opleidingen voor beroepsonderwijs is dan ook voor het jaar 2000 het onderwerp van de Solberg-Verlinden-prijs. Aan de prijs is een bedrag van ƒ 10.000,- verbonden. Inzendingen moeten vóór
30 november 1999 zijn ingezonden.

De Solberg-Verlindenprijs is vernoemd naar de in 1998 overleden oud-directeur van het Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito), drs. J.W. Solberg en zijn echtgenote, mevrouw C.A.E.M Verlinden. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan personen of groepen personen die een verdienstelijke prestatie hebben verricht op een bepaald terrein van toetsing in het Nederlandse onderwijs. De prijs wordt in
2000 voor de derde maal uitgereikt. Onderwijsinstellingen, (groepen van) docenten en anderen die bij het thema betrokken zijn, worden van harte uitgenodigd om naar de prijs mee te dingen. De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van de heer A.J. Hermes, oud-staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De prijs zal in het voorjaar van 2000 worden uitgereikt.

Voorwaarden

De inzending van docenten, scholen of andere personen en instellingen die willen meedingen naar de Solberg-Verlindenprijs moet betrekking hebben op een in de praktijk functionerende procedure voor het beoordelen van beroepshouding in beroepsopleidingen op mbo-, hbo-, dan wel universitair niveau, waarbij in het bijzonder, maar niet uitsluitend, gedacht wordt aan beroepen met een dienstverlenend of hulpverlenend karakter. De inzending moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de inzender onder meer aangeven wat deze verstaat onder een goede beroepshouding en hoe de beroepshouding bij studenten of leerlingen beoordeeld wordt.

Dr. C. Sluijter, secretaris van het bestuur van de Stichting Solberg-Verlinden is graag bereid nadere informatie te geven over deelname en de exacte voorwaarden waar de inzending aan moet voldoen. Zijn adres is Cito, Postbus 1034, 6801MG ARNHEM. Hij is telefonisch te bereiken onder nummer (026) 352 12 48. Zijn e-mail-adres is cor.sluijter@cito.nl.

Deel: ' Onderwerp Verlindenprijs beroepshouding in opleidingen '
Lees ook