SER


SER BULLETIN

Het SER-bulletin is een maandelijkse uitgave met nieuws en informatie over de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Een jaarabonnement kost f 55,--.
Opgave jaarabonnement uitsluitend schriftelijk bij de abonnementenadministratie van de SER, postbus 90405, 2509 LK Den Haag.

INHOUDSOPGAVE nr. 11
november 1999

Wegbeheerders aansprakelijk voor ongevallen
door Damaris Beems
Verkeersongevallen in Nederland kosten meer dan het fileprobleem. Tijd voor een economische benadering van de verkeersveiligheid dus. In het advies Investeren in Verkeersveiligheid bepleit de SER dat wegbeheerders - gemeenten, provincies, rijk - aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen op hun wegen. Matthijs Koornstra, directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ondersteunt dit pleidooi. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), bij monde van beleidsmedewerker Hans van Haaren, is er echter niet blij mee.

Marktactiviteiten overheid wekken irritatie
door Niek Langeweg
Ondernemers beschuldigen rijksoverheid, provincies of gemeenten, die commerciële activiteiten ondernemen, nogal eens van oneerlijke concurrentie. In het advies Markt en Overheid stelt de SER dan ook voor marktactiviteiten van overheden alleen toe te staan als er een wettelijke basis voor bestaat. Regulering is hard nodig want in de alledaagse praktijk lopen de irritaties bij ondernemers soms hoog op. Zo blijkt uit een rondgang langs inbraakbeveiliging, horeca en recreatie.

Technische studies hebben nog steeds te weinig status door Marjo Verzantvoort
Het proefschrift Student Decisions and Consequences van SER-medewerker Dinand Webbink leidde op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, zo gaat het verhaal, tot de nodige onrust. Ambtenaren zouden zijn ingefluisterd hoe zij moesten reageren op eventuele vragen van de pers hierover. Mogelijk had deze onrust te maken met de stelling van Webbink dat er een duidelijk niveauverschil is tussen hbo- en wo-studenten. Terwijl minister Hermans net had gepleit voor bestuurlijke fusie en samenwerking tussen hbo en wo. Tijd voor een gesprek met de promovendus.

SER-Nieuws

Personalia

Agenda

Redactie:
Joost Jans, Hans Prakke (hoofdredacteur), Mariek de Valk, Jeroen Zonneveld (eindredacteur).

-

Deel: ' Onderwerpen Ser Bulletin november 1999 '
Lees ook