Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 21-05-1999

Persbericht
Nummer: 61

Onderwijsbegroting 1999 stijgt met bijna 1,4 miljard gulden

Het kabinet stelt voor de onderwijsbegroting 1999 te verhogen met 1.368 miljoen gulden. Belangrijkste reden daarvoor is de salarisverhoging voor het onderwijspersoneel, zoals die is afgesproken in het recent gesloten CAO-akkoord. Daarnaast is er de komende jaren sprake van stijgende uitgaven door hogere aantallen scholieren en studenten. Dit blijkt uit het voorstel voor de eerste suppletore onderwijsbegroting, die minister Hermans (OCenW) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De afspraken uit de voorjaarsnota zijn in deze begroting verwerkt.

De leerlingenaantallen in het primair- en voortgezet onderwijs nemen de komende jaren aanzienlijk toe. Dit wordt veroorzaakt door meer geboorten, meer immigratie en een grotere asielzoekers-stroom dan eerder was voorzien. Dit vertaalt zich in hogere uitgaven, oplopend tot 75 miljoen gulden in het jaar 2003. De leerlingenaantallen in het beroepsonderwijs en de volwassenen-educatie vallen de komende jaren lager uit dan geraamd en dalen met ongeveer 50 miljoen gulden.

In het hoger onderwijs komt onder meer voor de stijging van studentenaantallen vanaf 2000 extra geld beschikbaar. Dit bedrag loopt op van 114 miljoen gulden in 2000 tot 172 miljoen gulden in 2003. In 1999 is eenmalig een bedrag van 50 miljoen gulden beschikbaar om de nog liggende bezuiniging voor het hoger beroepsonderwijs verantwoord en consequent door te kunnen voeren. Minister Hermans had de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling toegezegd op zoek te gaan naar geld voor de omslag in het hbo.

Een aanzienlijk deel van de stijging van 1,4 miljard bestaat uit loon- en prijsbijstellingen. Ook is er geld uit de ICES-middelen aan de OCenW begroting toegevoegd voor de invoering van ICT (155 miljoen) in het onderwijs en de monumentenzorg (5 miljoen).

Deel: ' Onderwijsbegroting 1999 stijgt met bijna 1,4 miljard gulden '
Lees ook