ONDERWIJSRAAD: KWALITEIT VOOROP BIJ LERARENBELEID

Datum: 29 mei 1999

Tekst: ONDERWIJSRAAD: KWALITEIT VOOROP BIJ LERARENBELEID

Het dreigende tekort aan leraren heeft een aantal oorzaken. Voor een belangrijk deel komt dat doordat het beroep niet aantrekkelijk genoeg is. Op de middellange termijn kunnen maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en kwaliteits- en opleidingsbeleid soelaas bieden. De voorgestelde maatregelen van minister Hermans in zijn nota Maatwerk voor morgen' geven voor een deel de goede richting aan. Onbevoegden les laten geven in het basisonderwijs is echter geen oplossing; het is beter het tempo van de klassenverkleining gelijk op te laten gaan met het beschikbaar komen van bevoegde leerkrachten. Anders wordt de kwaliteit van het onderwijs aangetast. In het voortgezet onderwijs kunnen de zogeheten zij-instromers onder strenge voorwaarden wel alvast aan het werk. Dit schrijft de Onderwde zogeheten zij-instromers onder strenge voorijsraad in een advies aan minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het advies is een reactie op de nota Maatwerk voor morgen in het perspectief van een open onderwijsarbeidsmarkt die vorige maand door de bewindslieden Hermans en Adelmund werd gepresenteerd.

Aantrekkelijkheid van het beroep en krapte op de arbeidsmarkt De dreigende tekorten aan leraren kunnen niet los worden gezien van het maatschappelijke imago van het beroep. Hierop zijn verschillende factoren van invloed, zoals het toenemend aantal taken van de leraar, het grotere belang van sociale en emotionele begeleiding van leerlingen, een geringe mobiliteit binnen het beroep en de hogere eisen die de omgeving stelt aan de school. Een grondige bezinning op de functie en taakstelling van leraren in de schoolorganisatie is van groot belang.
Behalve de aantrekkingskracht van het beroep zijn er ook andere oorzaken voor de toenemende vraag naar onderwijspersoneel, bijvoorbeeld vergrijzing. Daarnaast moet het onderwijs concurreren met andere sectoren op de arbeidsmarkt.

Maatregelen voor de korte termijn
De Raad is pessimistisch over de inzet van de stille reserves' om de tekorten aan leraren op te vullen. Tot dusver zijn wervingsacties onder deze doelgroep niet effectief geweest. De inzet van zij-instromers (mensen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding zonder lesbevoegdheid) wijst de Raad af voor het primair onderwijs. De tekorten worden hier voornamelijk door de klassenverkleining veroorzaakt. Het is beter de klassenverkleining in de pas te laten lopen met de beschikbaarheid van voldoende bevoegde leraren, anders komt de beoogde verhoging van de kwaliteit van het onderwijs niet tot stand. De gelden die daardoor vrijkomen, kunnen beter op een andere manier de kwaliteitsverbetering dienen. De Raad denkt dan aan extra investeringen in ICT, aan kwaliteitsverbetering van het leraarschap (vooral door nascholing) en aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden van leraren.
De zij-instromers zouden in het voortgezet onderwijs onder strenge voorwaarden alvast aan de slag kunnen: zij dienen na een assessment' onder verantwoordelijkheid van een lerarenopleiding een korte, op maat gesneden opleiding te volgen. Hiervoor zou met spoed een assessment-intrumentarium ontwikkeld dienen te worden op basis van beroepsprofielen en startbekwaamheidseisen (minumumeisen aan beginnende leraren). Verder zouden zij door de school goed begeleid moeten worden.

De middellange termijn
De Raad kan zich over het algemeen vinden in de beleidsvoornemens op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid en de kwaliteit van het beroep.
Betere arbeidsvoorwaarden kunnen bijdragen aan de kwaliteitsborging van het leraarsberoep en de aantrekkelijkheid van het beroep vergroten. Loondifferentiatie op basis van loopbaanfasering is een goede aanpak. Het toekomstig Lerarenregister kan hierbij een belangrijke rol spelen. Verder zijn scholing en verplichte nascholing in dit verband van cruciaal belang. Het schoolbestuur zou hiervoor meer instrumenten moeten krijgen om zijn verantwoordelijkheid vorm te geven. Ook leeftijdsbewust personeelsbeleid en bevordering van de mobiliteit kan de kwaliteit bevorderen. De Raad ondersteunt de totstandkoming van een Wet op het leraarschap. Hierin zijn minimumkwaliteitsnormen en een Lerarenregister belangrijke elementen.
Overigens betekenen de plannen voor de lerarenopleidingen nieuwe en complexe taken die een grote aanpassing van de organisatie zullen vergen. Samenwerking tussen deze instellingen moet gestimuleerd worden.

Deel: ' Onderwijsraad Kwaliteit voorop bij lerarenbeleid '
Lees ook