15 maart 1999

Ons kenmerk
990148 /411 Den Haag,15 maart 1999

ONDERWIJSRAAD POSITIEF OVER NIEUWE AANPAK ICT-BELEID

Het gebruik van ICT in het onderwijs dient allereerst gebaseerd te zijn op onderwijskundige argumenten. Vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van scholen, door minister Hermans aangekondigd in zijn beleidsbrief aan de Tweede Kamer, sluit hier goed bij aan. Het realiseren van het Kennisnet en het stimuleren van samenwerking tussen scholen zijn belangrijk voor een succesvolle integratie van ICT in het onderwijs. Bij de uitwerking van het ICT-beleid moet duidelijk worden aangegeven wat van scholen verwacht wordt, en waar zij op afgerekend kunnen worden. Ook de verantwoordelijkheid van de overheid dient uitgewerkt te worden. Dit schrijft de Onderwijsraad in een advies aan minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Nieuwe accenten
De Raad onderschrijft de nieuwe hoofdlijnen van het ICT-beleid voor de komende jaren, maar houdt een slag om de arm wat betreft de precieze uitwerking van de plannen. Het is nu bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke onderdelen prioriteit zullen krijgen bij de verdeling van het beschikbare geld, en hoeveel per leerling beschikbaar zal komen. Ook zal er precies aangegeven moeten worden wat er van scholen verwacht wordt, en waar zij op afgerekend zullen worden. Over het vervolgplan van minister Hermans verwacht de Onderwijsraad te zijner tijd te adviseren.

Vergroten van verantwoordelijkheid van scholen
Meer eigen verantwoordelijkheid om te beslissen over investeringen in apparatuur, scholing of software betekent dat scholen kunnen uitgaan van onderwijskundige behoeften vanuit hun schoolpraktijk. De Raad vindt dit een goede zaak, maar hecht er sterk aan dat scholen duidelijk maken hoe zij het geld voor ICT inzetten.

Voorhoedescholen
De Raad wil dat in de uitwerking van de plannen duidelijk wordt aangegeven hoe het verschil in financiering tussen voorhoedescholen en gewone scholen wordt gelijkgetrokken en op welke termijn dat zal gebeuren. Daarnaast vindt de Raad het belangrijk dat de ervaringen van de voorhoedescholen met ICT benut worden.

Rol van de rijksoverheid
De ontwikkeling van een Kennisnet, een landelijk elektronisch onderwijsnetwerk, is een belangrijk element in de nieuwe aanpak. Het gaat om een grote investering, waarvoor eerst een kosten-baten analyse gemaakt dient te worden. De Raad wacht met belangstelling de resultaten van de in gang zijnde pilotstudie af. Mocht bij de financiering van het kennisnet sprake zijn van sponsoring dan dient dat in overeenstemming te zijn met het convenant dat de minister en de besturenorganisaties op 13 februari 1997 gesloten hebben. Volgens de nieuwe plannen zal de overheid ook de ontwikkeling van educatieve software stimuleren. Vooral software die gericht is op het nieuwe didactische model van ‘actief leren' zou hiervoor in aanmerking moeten komen, aldus de Raad. De overheid zou het totstandkomen van samenwerkingsverbanden tussen scholen en andere instellingen als schoolbegeleidingsdiensten, lerarenopleidingen, ROC's en uitgevers moeten bevorderen zodat men gebruik kan maken van elkaars ervaring en deskundigheid.

Positieve effecten
Naast ICT lopen ook andere grote projecten zoals groepsgrootte, vernieuwingen in het voortgezet onderwijs en de professionalisering van het lerarenberoep, die alle beogen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De Raad verwacht dat op termijn de positieve effecten van de ICT-investeringen op het onderwijsleerproces die van de investeringen in de klassenverkleining zullen overtreffen. De consequentie zou hiervan kunnen zijn dat scholen ruimte geboden wordt om het geld voor de klassenverkleining ook te gebruiken voor ICT. Scholen moeten in ieder geval verantwoording afleggen over de keuzes die zij maken.

Deel: ' Onderwijsraad positief over nieuwe aanpak ict-beleid '
Lees ook