expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Geen legionella-bacterie aangetroffen

Nr. 99/182
21 oktober 1999

Geen legionella-bacteriën aangetroffen bij onderzoek in agrarische sector

Bij een onderzoek naar de aanwezigheid van de legionella-bacterie in de agrarische sector is in geen van de onderzochte bedrijven legionella aangetroffen.

Het oriënterende onderzoek is uitgevoerd door Relan Arbo (voorheen Stigas-Arbodienst), in opdracht van de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland en de vakbonden FNV-Bondgenoten en CNV Land- en tuinbouw. Aanleiding voor het onderzoek was dat er veel vragen waren van werknemers uit met name de tuinbouw over het risico van besmetting met de legionella-bacterie.

Tijdens het onderzoek zijn 62 bedrijven bezocht. Het ging om bedrijven in de bollensector, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruit- en boomteelt, glastuinbouw, veehouderij en paddenstoelenteelt. Gekeken is of er watersystemen zijn (zoals beregeningsinstallaties, sproei-installaties, nevelinstallaties e.d.) waarbij een verhoogde kans bestaat op besmetting met legionella. Dit is het geval als het water een temperatuur heeft tussen de 20 en 60 graden Celsius, er sprake is van stilstaand water of een beperkte circulatie en er gebruik wordt gemaakt van rubberen of synthetische leidingen. Een andere factor is nevelvorming en het risico dat werknemers deze nevel inademen.

Bij de onderzochte bedrijven zijn 10 watersystemen geselecteerd waarbij dit soort omstandigheden voorkwamen. Ook zijn 5 watersystemen onderzocht naar aanleiding van vragen van werknemers en ondernemers uit de sector. In geen van deze watersystemen is de legionella-bacterie aangetroffen. Het onderzoek vond overigens plaats in de afgelopen zomermaanden, toen er sprake was van een .hittegolf., wat de groei van legionella bevordert.

Hoewel in geen enkel geval de legionella-bacterie is aangetroffen, is wel gebleken dat in een aantal watersystemen omstandigheden kunnen voorkomen die de groei van legionella bevorderen en waarbij inademing door nevelvorming mogelijk is. In het onderzoeksrapport wordt daarom aanbevolen aandacht te besteden aan dergelijke omstandigheden in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie, die is bedoeld om de veiligheids- en gezondheidsrisico.s van werknemers in kaart te brengen.

De uitkomsten van het onderzoek zullen door de Arbeidsinspectie worden gebruikt bij de inspecties in de agrarische sector. De Arbeidsinspectie zal bij deze inspecties letten op omstandigheden in watersystemen die mogelijk de groei van legionella kunnen bevorderen. Ook zal voorlichtingsmateriaal worden ontwikkeld om werkgevers te wijzen op de eventuele risico.s. Onderzocht wordt nog of het nodig is om beleidsregels op te stellen waarin wordt aangegeven aan welke eisen watersystemen moeten voldoen om de kans op de groei van legionella tegen te gaan.

Het rapport .Onderzoek naar de aanwezigheid van legionella in de agrarische sector. is verkrijgbaar bij Relan Arbo, Postbus 266, 2700 AG Zoetermeer. Telefoon: 079-3636800.

----------------------------------------------------------------------


---------------------

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, LTO-Nederland, Relan Arbo, FNV-Bondgenoten en CNV Land- en tuinbouw.

21 okt 99 11:45

Deel: ' Onderzoek agrarische sector Geen legionella aangetroffen '
Lees ook