Betrokkenheid van oudere GGZ-cliënten bij de zorg

Begin februari start binnen het programma Ouderen (afdeling Zorg en Rehabilitatie) van het Trimbos-instituut het onderzoek naar de betrokkenheid van oudere GGZ-cliënten bij de zorg. Via een tweeledig onderzoek willen de onderzoekers de factoren achterhalen die de betrokkenheid bij de directe zorg belemmeren en bevorderen. Voor het eerste onderzoeksdeel worden honderd cliënten in twee verschillende settingen, met hun directe hulpverleners, ondervraagd over hun betrokkenheid en bovenstaande factoren. Voor het tweede onderzoeksdeel worden twintig cliënt-hulpverlenercombinaties diepgaander geïnterviewd. Bij dezelfde cliënten vindt participerende observatie plaats om onuitgesproken, latente factoren vast te stellen. Met behulp van de resultaten van deze twee onderzoeksdelen zal vervolgens een methodiek worden ontwikkeld waarmee oudere cliënten beter bij de directe zorg kunnen worden betrokken. Een expertpanel van (ervarings)deskundigen evalueert deze methodiek. Tenslotte wordt de methodiek op basis van deze evaluatie aangepast.

Het onderzoek is gefinancierd door Zorg Onderzoek Nederland binnen het programma Kwaliteit van Zorg in de GGZ. De betrokken settingen zijn de ambulante zorg en langdurig verblijf. Onder andere de RIAGG-RIBW combinatie Dordrecht e.o. werkt mee aan het onderzoek. Naar verwachting wordt het onderzoek op 1 december 2000 afgerond.

Carolien Smits en Jacomine de Lange (030) 297 11 26

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Onderzoek betrokkenheid van oudere GGZ-clienten bij de zorg '
Lees ook