CLM-persbericht

HEFFING OP OVERSCHOT BESTE ECONOMISCHE INSTRUMENT TEGEN NITRAATVERVUILING

Datum: 22 maart 1999

Voor gebieden met intensieve landbouw, zoals Nederland, België en Bretagne, is een Minas-achtige heffing op stikstofoverschot het beste economische instrument om stikstofemissies tegen te gaan. Dit is de conclusie van een onderzoek gefinancierd door de onderzoeksafdeling van de Europese Commissie. De internationale erkenning voor Minas brengt acceptatie hiervan door de Europese Commissie dichterbij. De kans op een strenge graasdiernorm is daarmee iets afgenomen.

Vandaag presenteert het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) tijdens een Europees congres in Brussel de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar economische instrumenten om stikstofemissies terug te dringen. Uit het onderzoek blijkt dat voor gebieden met intensieve landbouw een systeem met overschotheffingen, zoals het Nederlandse MINAS, het beste economische instrument tegen nitraatvervuiling is. Het is ongeveer even effectief als een heffing op kunstmest, zoals Zweden en Noorwegen die kennen, maar heeft het voordeel dat ook regionale problemen er mee op te lossen zijn. In gebieden met een hoge veebezetting bijvoorbeeld kan door de heffingen te verhogen toch het noodzakelijke milieu-effect worden bereikt.

Overschotheffingen vereisen meer administratie en controle dan een simpele kunstmestheffing. Daar staat tegenover dat ze rechtvaardiger zijn voor boeren en effectiever voor het milieu. Boeren die onder de toelaatbare norm blijven hoeven niet te betalen en àlle stikstof wordt gereguleerd, niet alleen die in kunstmest.

Rechtvaardigheid
Het CLM voerde het onderzoek uit samen met vijf andere onderzoeksinstituten uit Duitsland, Italië, Noorwegen, Finland en Zweden. De onderzoekers vergeleken heffingen op kunstmest, overschotheffingen, verhandelbare rechten en subsidies. Ze beoordeelden deze op effectiviteit, gevolgen voor het boereninkomen, rechtvaardigheid, praktische uitvoerbaarheid en aansluiting bij bestaand beleid. Of economische instrumenten zinvol zijn en zo ja welke, blijkt sterk af te hangen van regionale omstandigheden. Beslissingen hierover zullen dan ook voorlopig door individuele lidstaten worden genomen en niet op Europees niveau.

Nadere inlichtingen: Gert van der Bijl of Henk van Zeijts CLM, tel. (030) 244 13 01.

Een Engelse samenvatting van het rapport vindt u op de website van het CLM, www.clm.nl.

Het rapport 'Economic instruments for nitrogen control in European Agri-culture' is onder nummer 409-1999 te bestellen bij het CLM. Het kost ƒ 55,-.

Deel: ' Onderzoek EC "heffing op stikstofoverschot is het beste" '
Lees ook