Provincie Limburg

Onderzoek en debat over duurzame energie in Limburg

Gedeputeerde Staten hebben besloten te starten met een onderzoek naar de mogelijkheden om in Limburg energie duurzaam op te wekken. Van de vele mogelijkheden (windenergie, waterkracht, zonne-energie en de inzet van biomassa) kent elke opwekkingsvorm kansen, bedreigingen en randvoorwaarden. GS willen inzicht hierin hebben om te kunnen beoordelen welke combinatie van opwekkingsvormen moeten worden ingezet om de al eerder vastgestelde beleids-doelstellingen op het gebied van duurzame energie te realiseren.

In het POL en in de Uitvoeringsnota energiebesparing en duurzame energie is als onderdeel van het provinciale klimaatbeleid een doelstelling opgenomen om te komen tot 10% duurzame energie in Limburg in 2020, met een tussendoelstelling van 5% in 2010. Er is door de Provincie nog geen nadere uitwerking gegeven op welke wijze deze doelstelling gerealiseerd zal worden. In beide beleidsdocumenten wordt aangekondigd dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd dat aangeeft met welke mix van verschillende duurzame energievormen de doelstelling zo efficiënt mogelijk kan worden bereikt.

Debat
Gedeputeerde Staten willen de inspanningen, haalbaarheid en de consequenties van de mix doordenken voordat ze tot besluitvorming te komen. Dat denken moet niet beperkt blijven. Daarom willen GS in het voorjaar van 2003 hierover een debat voeren met vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen en bestuurders uit Limburg. De uitkomsten van de studie en het debat zullen worden meegenomen in de nadere aanvulling van het provinciale klimaatbeleid. Ook tijdens deze uitwerking zal het overleg met andere partijen een belangrijke plaats innemen. Om de gewenste sturing te krijgen zal de beleidsuitwerking onder leiding staan van een stuurgroep voorgezeten door milieugedeputeerde Margot Hofman-Ruijters. 29-5-2002 11:33

Deel: ' Onderzoek en debat over duurzame energie in Limburg '
Lees ook