Provincie Flevoland

Onderzoeksrapport geeft inzicht in veiligheidsrisicos Flevoland

Provincie Flevoland, Flevolandse gemeenten, hulpverleningsdiensten, waterschap en Rijkswaterstaat zijn volop bezig de veiligheidsrisicos in de provincie Flevoland zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. De betrokken organisaties werken samen in de stuurgroep Openbare Orde en Veiligheid Flevoland om te komen tot een veiligheidsbeleid dat up-to-date is en goed toegesneden op het gebied.

Het onderzoeksbureau AVIV BV uit Enschede heeft in opdracht van de provincie Flevoland onderzoek gedaan naar inrichtingen met gevaarlijke stoffen in de provincie, die een risico vormen voor de veiligheid. Dit rapport Inventarisatie externe veiligheid Flevoland is voorjaar 2001 verschenen. Als vervolg op dit eerste onderzoek is het Deelrapport Aanbevelingen Preparatieniveau opgesteld. Hierin staan de resultaten van nader onderzoek naar de inrichtingen die als risicovol worden bestempeld. Daarbij ligt de nadruk op LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties, grotere vuurwerkopslagplaatsen en zogenaamde CPR-15 inrichtingen. Voor het onderzoek is aangesloten bij de scenarios die het ministerie van Binnenlandse Zaken hiervoor hanteert bij het project Maatramp. Dit project wordt momenteel uitgevoerd door de Regionale Brandweer Flevoland en heeft tot doel inzicht te geven in de omvang en effecten van mogelijke rampen en calamiteiten in de provincie. In het onderzoek is vooral geprobeerd aan te geven welke calamiteiten de meeste veiligheidsrisicos opleveren.

Hieruit komt naar voren dat calamiteiten met LPG-tanks tot hoge aantallen slachtoffers kunnen leiden, omdat ze effect kunnen hebben in een relatief groot gebied. Bij CPR-15 inrichtingen en ammoniakkoelinstallaties wordt het aantal mogelijke slachtoffers lager ingeschat. De risicos zijn per gemeente geïnventariseerd en op een digitale kaart inzichtelijk gemaakt. In feite is hiermee ook een begin gemaakt met het ontwikkelen van een digitale risicokaart. De kaart is een hulpmiddel voor overheden om vast te stellen welke risicos aanvaardbaar zijn en op welke calamiteiten zij zich kunnen voorbereiden. Vanuit de inventarisatie van risicos worden aanbevelingen gedaan voor de manier waarop voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen. De aanbevelingen variëren van het opstellen van bereikbaarheidskaarten tot het vervaardigen van zeer gedetaillleerde rampbestrijdingsplannen. Het is nu aan de betrokkenen op plaatselijk niveau om te bepalen welke maatregelen nu al genomen moeten worden om de veiligheidsrisicos zo goed mogelijk te beperken.

Het onderzoeksbureau AVIV BV komt met negen verschillende aanbevelingen. Die zijn voor de stuurgroep Openbare Orde en Veiligheid Flevoland aanleiding geweest zich te bezinnen op de verdere uitwerking van deze aanbevelingen. Het is de bedoeling om op korte termijn een totaal overzicht te hebben van risicos (breder dan alleen de milieuvergunningen) en vervolgens het beleid daarop af te stemmen.

datum 20-09-01 Nummer 2001-096

Deel: ' Onderzoek geeft inzicht in veiligheidsrisico's Flevoland '
Lees ook