MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

geweld op straat tussen onbekenden;confrontatie volgt op concf

Ivo Hommes
070 370 6126

3871

08.12.99

WODC-ONDERZOEK

GEWELD OP STRAAT TUSSEN ONBEKENDEN: CONFRONTATIE VOLGT OP CONFLICT

Geweld op straat kent in veel gevallen een concrete aanleiding: meer incidenten vinden plaats in de directe woonomgeving en in het verkeer dan in het uitgaansleven. Dat is een belangrijke conclusie uit een deelonderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie naar geweld op straat tussen onbekenden. Het rapport is vandaag door minister Korthals van Justitie aan de Tweede Kamer gezonden.

De rapportage .Geweld: Gemeld en geteld. betreft de eerste fase van een uitgebreid onderzoek naar geweld op straat in de politieregio.s Rotterdam-Rijnmond en IJsselland. Dit onderzoek is een vervolg op één van de aanbevelingen van het rapport .Uitkomsten van het twaalfstedendebat geweld op straat.. De tweede fase, een meer diepgaande kwalitatieve analyse van geweldsvormen op straat, volgt medio september volgend jaar. Het gehele onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Onderzoek en Adviesgroep Beke dient als basis voor effectieve strategieën ter voorkoming van het geweld op straat.

Uitkomsten eerste fase:
Onder geweld op straat wordt in dit onderzoek verstaan fysiek geweld tegen personen gericht en uitgeoefend .buiten. op de openbare weg. Het beperkt zich tot geweld tussen onbekenden. Het blijkt dat er in ongeveer eenderde van alle geweldsincidenten sprake is van dergelijk fysiek geweld, waarbij de dader en het slachtoffer onbekenden van elkaar zijn. Omgerekend naar een landelijk beeld zijn er ongeveer 20.000 tot 25.000 van dit soort confrontaties per jaar.

Volgens de onderzoekers liggen (kleine) irritaties of spontane conflicten ten grondslag aan deze confrontaties. Geweld zonder enige aanleiding komt nagenoeg niet voor. Dat blijkt ook uit de context waarbinnen incidenten zich voordoen, te weten voornamelijk in woonwijken, in het verkeer en in mindere mate dan werd aangenomen in de uitgaansgebieden.

Bij de meeste incidenten gaat het om jongeren. Bijna tweederde van de daders is jonger dan 25 jaar, net als ongeveer de helft van de slachtoffers. Het zijn voornamelijk mannen, zowel daders als slachtoffers. Uit het onderzoek blijkt verder dat in vier op de vijf incidenten het geweld beperkt blijft tot lichamelijk geweld. Bij een op de vijf incidenten wordt een slag- of steekwapen gebruikt; vuurwapens worden maar zelden gebruikt. Het geweld op straat leidde in tweederde van de gevallen tot licht fysiek letstel bij het slachtoffer, maar in één op de vijf gevallen moesten slachtoffers zich (éénmalig) ambulant of poliklinisch laten behandelen; in 5% van het totaal leidde de confrontatie tot meerdere medische behandelingen.

In de helft van de incidenten is de dader geen bekende van de politie. In ongeveer eenderde van het totaal betreft het recidivisten die naar verhouding ook vaker zwaar fysiek geweld toepassen. In ongeveer 15% van de incidenten is het slachtoffer een bekende van de politie in die zin dat hij zelf ooit dader is geweest van een geweldsdelict.

Door de onderzoekers zijn er enkele veel voorkomende vormen van confrontaties geformuleerd:
&.61623; De meest voorkomende is één dader en één slachtoffer zonder politiecontacten in verband met geweldsdelicten. Deze vorm kenmerkt zich door het gebruik van licht fysiek geweld en komt het meeste voor in woonwijken en in het verkeer.
&.61623; Hier is sprake van één dader en één slachtoffer waarbij de dader bekend is bij de politie. In deze combinatie wordt vaker zwaar geweld toegepast. De indruk bestaat dat het slachtoffer aangaat omdat hij wordt uitgelokt door a-sociaal gedrag. Deze vorm komt het meeste voor in de woonwijk en in het verkeer.
&.61623; In de situatie van één dader en één slachtoffer die beide bekend zijn bij de politie wordt veelal zwaar fysiek geweld toegepast. De indruk bestaat dat beide op een confrontatie aansturen omdat ze niet voor elkaar uit de weg willen gaan.

Deel: ' Onderzoek geweld op straat confrontatie volgt op conflict '
Lees ook