CIGNA

Nieuwe studie: werknemers voelen zich 'alleen staan'

Nieuwe studie: Met het oog op vaak schokkende wereldgebeurtenissen voelen werknemers met een internationale functie zich 'alleen staan'

Onderzoek biedt multinationals tips voor de beste procedures om expatriates meer ondersteuning te geven nu de spanning in de wereld oploopt

Orlando, Florida - Gelet op de toenemende spanningen in de wereld vinden werknemers met een internationale functie dat hun bedrijf te weinig doet om hen in deze woelige tijden bij te staan. Volgens recent onderzoek onder expatriates zegt meer dan de helft dat het gebrek aan informatie over gezondheid en veiligheid vanuit het bedrijf slecht is voor hun gemoedsrust en vooruitzichten.

De bevindingen werden gepresenteerd op de 47e Jaarvergadering en beurs van WorldatWork. De tweede jaarstudie - uitgevoerd in de eerste drie maanden van 2002 - werd gefinancierd door CIGNA International Expatriate Benefits, een bedrijfsonderdeel van CIGNA Corporation (NYSE: CI); de National Foreign Trade Council, die open internationale handel en investering ondersteunt, en WorldatWork, de vooraanstaande wereldwijde honoreringsorganisatie die zich vooral richt op het aantrekken, vasthouden en motiveren van werknemers.

Toegewijd maar teleurgesteld

Volgens Virginia Hollis, vice-voorzitter van Global Markets voor CIGNA International Expatriate Benefits, acht 77 procent de kans klein dat ze door recente gebeurtenissen hun functie zullen neerleggen. Vierenzeventig procent ziet geen verandering in de bereidheid een toekomstige functie in het buitenland te accepteren. De werknemers waren echter teleurgesteld dat ze niet meer hulp ontvingen in het licht van de spanningen in de wereld.

'Vijfenvijftig procent van de expatriates uitte kritiek op de inspanningen van het bedrijf om hen op de hoogte te houden van actuele, veranderende of mogelijk nadelige omstandigheden voor de gezondheid en veiligheid, en hoe ze daar mee om moeten gaan', aldus Hollis. 'Slechts 20 procent was vol lof over hun bedrijf dat zorgt voor een goed communicatieproces om expatriates volledig op de hoogte te houden met veiligheidsbulletins, rampenplannen en richtlijnen voor noodgevallen.'

Bijna 40 procent van de expatriates vindt dat het bedrijf hen onvoldoende voorbereidt op de internationale functie. Zesenvijftig procent beoordeelt de afstemming tussen lokaal-landelijke personeelsafdelingen en die van het hoofdkantoor negatief. Ook verwacht 35 procent de huidige werkgever binnen vijf jaar te verlaten.

Deze bevindingen staan haaks op de investeringen van bedrijven in hun buitenlandse werknemers, die gemiddeld ruim 1 miljoen dollar bedragen voor een doorsneefunctie. ' Werkgevers moeten beseffen dat gezondheids- en welzijnskwesties een cruciale rol spelen in het resultaat van een internationale functie en het uiteindelijke rendement voor het bedrijf', aldus Hollis. Anne C. Ruddy, CPCU, directeur belast met het dagelijks bestuur van WorldatWork merkt op dat het onderzoek er sterk op wijst dat het gezin een belangrijke rol kan spelen in de voldoening en het succes van een expatriate. 'Uit de gegevens blijkt dat ondersteuning van het gezin een essentieel onderdeel is van het succesquotiënt voor een expatriate', aldus Ruddy. 'Maar het is ook zo dat wanneer meer dan één op de twee expat's met een dubbele baan aangeeft dat hun partner de eigen carrière deels moest opofferen om de buitenlandse functie mogelijk te maken, dit aangeeft hoe zwaar dit kan zijn voor het gezin.'

Volgens Bill Sheridan, senior director van de National Foreign Trade Council, vormen expatriates een aanzienlijk internationaal personeelsbestand van naar schatting drie tot vijf miljoen zakenmensen. 'Bedrijven investeren gemiddeld 1,3 miljoen dollar voor iedere expatriate in de loop van een meestal driejarige functie', aldus Sheridan. 'Om die investering te beschermen, moeten managers de beste procedures hanteren om mensen aan te trekken, hen op het werk te ondersteunen en hen te repatriëren.'

Wijze lessen: Vijf beste procedures

In het onderzoek werd respondenten gevraagd suggesties te geven voor de beste procedures die bedrijven moeten toepassen om het welzijn van expatriategezinnen, de gemeenschap en problemen op het werk beter aan te pakken.

Suggesties voor beste procedures die bedrijven met internationale werknemers moeten toepassen zijn:


- Bied interculturele scholing en taalonderwijs aan

- Verstrek continu informatie over gezondheids- en veiligheidskwesties voor de meeste gastlanden


- Zorg voor royale voorzieningenregelingen voor expatriates, toegesneden op de unieke behoeften van buitenlandse werknemers


- Draag bij aan de culturele aanpassing van gezinnen van kaderleden met een internationale functie


- Help kaderleden met het vinden van een balans tussen persoonlijke en beroepsmatige wensen tijdens het vervullen van hun functie

Deelnemers en onderzoeksmethode:

In totaal hebben dit jaar 709 expatriates, die buiten hun eigen land een functie vervullen, deelgenomen aan de studie via een diepteonderzoek op internet in vijf talen. De respondenten werden gekozen uit 1.725 hits op de site met de vraag: 'Woont en werkt u momenteel buiten uw vaderland?' Ze vertegenwoordigen meer dan 200 multinationals met bedrijfsactiviteiten in vooral de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, België, Nederland, Zwitserland, Italië en Spanje.

Over de sponsors:

CIGNA International Expatriate Benefits maakt deel uit van CIGNA International. Met bedrijfsactiviteiten in Europa, Latijns-Amerika en Azië/Pacific, levert CIGNA International, de wereldwijde bedrijfsdivisie CIGNA Corporation (NYSE: CI), producten op het gebied van gezondheidszorg, managementdiensten voor medische zorg en pensioenregelingen op basis van bijdragen aan arbeids- en consumentenmarkten, en levens-, ongevallen- en zorgverzekeringen aan individuen.

De NFTC werd in 1914 opgericht om namens aangesloten Amerikaanse bedrijven (nu meer dan 550) de export te vergroten, Amerikaanse investeringen in het buitenland te beschermen, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van de Amerikaanse industrie te versterken en een eerlijk en rechtvaardig handelssysteem in stand te houden. NFTC-leden vertegenwoordigen 70 procent van alle Amerikaanse niet-agrarische export en 70 procent van de Amerikaanse particuliere buitenlandse investeringen.

WorldatWork, voorheen de American Compensation Association en de Canadian Compensation Association, is 's werelds grootste non-profit beroepsorganisatie die zich vooral bezig houdt met kennis op het gebied van honoreringen, uitkeringen en totale beloningssystemen. WorldatWork werd in 1955 opgericht en richt zich op disciplines die samenhangen met het aantrekken, vasthouden en motiveren van werknemers. Naast beroepsmatige aansluiting biedt WorldatWork hoog aangeschreven certificering (CCP(R), CBP(TM) en P(R)), onderwijsprogramma's, het maandelijkse workspan(R) magazine, online informatiebronnen, onderzoeken, publicaties, congressen, onderzoeks- en netwerkmogelijkheden. KADERARTIKEL

Nader bekeken: Succes op het werk

Het doel van de Global Expatriate Study 2000 was tweeledig. Ten eerste, de primaire interesses en aangelegenheden vaststellen onder een ruime dwarsdoorsnede van expatriates die momenteel een functie vervullen. Ten tweede, deze ervaringen van werkende expatriates gebruiken om een lijst samen te stellen met de beste procedures die werkgevers kunnen helpen werknemers die buiten hun vaderland werken te selecteren, vast te houden en te motiveren.

De impact van huidige wereldgebeurtenissen

Expatriates lijken hun functie te willen voortzetten of een nieuwe functie te aanvaarden, ondanks de onzekere gebeurtenissen in de wereld.


- 77 procent ziet geen verandering in de kans dat ze hun functie voortijdig zullen neerleggen als gevolg van onzekere gebeurtenissen in de wereld.


- 74 procent ziet geen verandering in de kans een andere internationale functie te accepteren.


- 25 procent zegt dat de huidige gebeurtenissen in de wereld de kans vergroten dat ze hun gezin bijeenhouden tijdens een functie als expatriate.


- Tegelijkertijd beweert 22 procent van degenen bij wie het gezin niet zal meegaan tijdens de functie, dat de kans dat het gezin wel meegaat nu nog kleiner is in het licht van de huidige wereldgebeurtenissen.


- Nog geen 25 procent meldt dat het bedrijf functies heeft opgeheven in verband met politieke kwesties of veiligheidszaken.

Voorbereiding en ondersteuning

Wat betreft de verwachtingen die expatriates koesteren over voorbereiding en ondersteuning schieten werkgevers vóór, tijdens en na de functie tekort.


- Slechts één op de vijf expatriates beoordeelde de voorbereiding van het bedrijf op de functie als goed.


- Expatriates die de voorbereiding gunstig beoordeelden, hadden drie keer zoveel kans interculturele scholing te hebben gevolgd.


- 63 procent van de expatriates wier gezin interculturele scholing had gevolgd, beoordeelde de ervaring als gunstig.


- 58 procent van de expatriategezinnen (en 40 procent van de expatriates zelf) had geen taalonderwijs ontvangen.


- Van de expatriates en hun gezinnen die taalonderwijs hadden ontvangen, vond 75 procent dit zeer nuttig.

Een kwestie van eerlijkheid

Expatriates hebben een positievere ervaring als ze vinden dat hun arbeidsvoorwaarden voldoende royaal zijn en bijkomende vergoedingen omvatten die vergelijkbaar zijn met die in het eigen land.


- 50 procent vond het totale honorerings- en vergoedingenpakket gunstig.


- 40 procent van de expatriates beoordeelde ziekteverlof, zorg-, levens- en arbeidsongeschiktheidverzekering, en pensioenuitkeringen niet gunstig.


- Lidmaatschap van lokale verenigingen en internetgemeenschappen, toeslagen voor tweeverdieners en thuisverlof, werden vaker dan andere gebieden genoemd die niet voorzien in de wensen van expatriates.

Koorddansen

Expatriates zouden meer hulp van hun werknemer op prijs stellen bij het vinden van een balans tussen werk en leven tijdens het vervullen van de functie.


- Tweederde van de expatriates is het ermee eens dat internationale functies lastig zijn in gezinnen met tweeverdieners.


- 59 procent van de partners was vóór de aanstelling voltijds werkzaam, hoewel 53 procent niet werkte tijdens het vervullen van de functie. Slechts 7 procent zocht werk.


- Er bestond een sterke correlatie tussen de tevredenheid over de expatriate-ervaring en de integratie van het gezin in de lokale cultuur.


- De meest tevreden groep is zeer sociaal binnen en buiten de gemeenschap van expatriates.


- Expatriates die een functie louter om beroepsredenen hadden aanvaard, waren iets minder tevreden dan degenen met zowel persoonlijke als beroepsmatige redenen (85 procent tegen 93 procent).


- 50 procent zegt te verwachten binnen vijf jaar een andere internationale functie te vervullen. Meer dan dertig procent denkt voor hetzelfde bedrijf te zullen werken.

Gezichtspunten van vrouwen ten opzichte van mannen In sommige gevallen hebben vrouwen en mannen andere opvattingen over de kwaliteit van de ondersteuning tijdens een functie in het buitenland.


- Alleenstaande mannen blijken de voorzieningen sneller ontoereikend te vinden dan alleenstaande vrouwen, met uitzondering van thuisverlof.


- Getrouwde vrouwen vinden thuisverlof, mobiliteitsvergoeding en hulpprogramma's voor werknemers eerder ontoereikend dan getrouwde mannen.

Achtergrond van deelnemers aan het onderzoek

Nog wat informatie over de deelnemende expatriates


- 709 expatriates namen deel via een diepteonderzoek op internet in vijf talen.


- Werklocaties


- 39 procent was werkzaam in de Europese Unie.

- 17 procent werkte in de landen rond de Grote Oceaan.

- 9 procent in Groot-Brittannië.


- 6 procent in Mexico, Midden- en Zuid-Amerika.

- 6 procent werkte in de Verenigde Staten.


- 3 procent in Canada.


- 19 procent was werkzaam in een ander land.

- Land van herkomst


- 62 procent van de expatriatebedrijven heeft het hoofdkantoor in de Verenigde Staten.


- 19 procent heeft het hoofdkantoor in de Europese Unie.

- 10 procent heeft het hoofdkantoor in Groot-Brittannië.

- 9 procent heeft het hoofdkantoor in een ander land.

- Nog enkele feiten


- 76 procent van de expatriates was man.


- 73 procent was 44 jaar of jonger.


- 45 procent was tussen de 35 en 44 jaar.


- 54 procent gaf aan dat dit de eerste internationale functie was.

- 51 procent gaf aan dat de duur van de functie drie jaar of korter was.


- 66 procent rekende zichzelf tot het middenkader.
Website: https://www.cigna.com

Wayne Adams van CIGNA, +1-215-761-4755, wayne.adams@cigna.com, of Brooke
Worden, +1-952-346-6126, bworden@webershandwick.com, voor CIGNA

15 mei 02 08:59

Deel: ' Onderzoek helpt multinationals expatriates te ondersteunen '
Lees ook