4 februari 1999

Huidige BIV vaak ontoereikend

Veel grotere gemeenten en departementen zijn ontevreden over de inrichting en het gebruik van hun Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV). Dat kwam als een van de belangrijkste conclusies naar voren uit een onderzoek van Moret Ernst & Young Management Consultants naar de huidige en gewenste inrichting van de BIV/AO.

Onder de enigszins raadselachtige titel "Van stuurlástig naar stúúrlastig" werden op 3 februari jl. in het Haagse stadhuis de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Gezien de massale opkomst mag de BIV zich verheugen in toenemende aandacht van controllers, managers, staffunctionarissen en accountants, die werkzaam zijn bij de lokale of rijksoverheid.

Een van de vragen uit het onderzoek was hoe de respondenten BIV definieerden. Daaruit bleek dat over de reikwijdte van BIV geen overeenstemming bestond, maar dat het grootste deel van de organisaties (26%) de definitie van BIV 'in engere zin' hanteerden. Dat wil zeggen dat de gegevens, die uit hoofde van BIV worden verzameld, vastgelegd en verwerkt, worden aangewend ten behoeve van verantwoordingen.

Het doel van BIV wordt dan ook door bijna de helft van de respondenten gezien als borging van rechtmatigheid en het verschaffen van betrouwbare informatie. Opmerkelijk daarbij is dat uit het onderzoek naar voren komt dat de kwaliteit van de informatie als 'bedroevend' wordt omschreven en de relevantie ervan te wensen overlaat. Geen wonder dan ook dat uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de huidige BIV niet of nauwelijks overeenstemt met de gewenst BIV. Maar liefst 34 procent van de respondenten gaf aan in de toekomst te willen beschikken over een BIV 'in bredere zin': informatieverstrekking ten behoeve van het functioneren en het beheersen van een organisatie en het afleggen van financiële en niet-financiële verantwoordingen.

Hoe de gewenste BIV gerealiseerd moet worden, is op de lokale overheden en departementen nog onduidelijk. In haar behandeling van de onderzoeksresultaten gaf prof. dr. C.A. van Egten partner van Moret Ernst & Young Management Consultants een voorzet: 'Van belang is de kernprocessen bij de overheden te typeren aan de hand van een aantal gezichtspunten, die ook een verandermatige component bevatten. Als dat gelukt is, kan op basis van die procesbeschrijvingen de organisatie van de BIV ingericht worden. Want,' concludeerde ze, BIV is maatwerk!'

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek Huidige BIV vaak ontoereikend '
Lees ook