Bve Raad

Persbericht

De Bilt, 28 mei 2002

Onderzoek van KPMG Consulting wijst op disbalans bij inzet ICT in beroepsonderwijs

Bve-sector boekt vooruitgang, zorgen over inzet in primair proces

Met het invoeren van informatie- en communicatietechnologie heeft het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) de afgelopen twee jaar een behoorlijke slag gemaakt. Toch zijn er zorgen, met name daar waar het gaat om de kennis en vaardigheden van de docenten en de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief acceptabel leermateriaal. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek dat de Bve Raad, de landelijke brancheorganisatie voor onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie door KPMG Consulting heeft laten uitvoeren.

Twee jaar geleden gaf de Bve Raad KPMG Consulting de opdracht om te kijken hoe de bve-sector scoort op een vijftal aspecten: onderwijsvorm, onderwijzend personeel, management en organisatie, content (leermateriaal) en technische infrastructuur. Ten opzichte van twee jaar geleden heeft de sector over de gehele linie vooruitgang geboekt. En ook al is de vooruitgang op het terrein van het onderwijzend personeel relatief gezien het grootst, in absolute zin blijft deze ontwikkeling achter bij aspecten als de technische infrastructuur en de inbedding van de plannen voor ICT in het beleid van de instellingen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de investeringen die de afgelopen jaren in ICT zijn gedaan nog niet hun vruchten afwerpen binnen het primaire proces, te weten het onderwijs aan de deelnemers (cursisten). De infrastructuur wordt met name ingezet voor de administratieve en beheersmatige processen.

Om de investeringen in infrastructuur te laten renderen binnen het primaire proces, zijn gekwalificeerd onderwijzend personeel en goed leermateriaal randvoorwaardelijk. Met name op die aspecten gaan de ontwikkelingen minder snel. Wat vooral zorgen baart, is het ontbreken van tijd en middelen voor deskundigheidsbevordering. Dit wordt versterkt door het tekort aan leraren, zoals ook geconstateerd in het Onderwijsverslag 2001 dat de Inspecteur van het Onderwijs in april 2002 aanbood aan de minister van Onderwijs. De gevreesde aantasting van de kwaliteit van het onderwijs wordt onderbouwd door dit onderzoek.

Naast de zorgen over de kwalificaties van het personeel, zijn er zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief acceptabel leermateriaal. Het creëren van goed multimediaal leermateriaal kost veel geld. Dergelijke uitgaven zijn alleen te rechtvaardigen als het leermateriaal langdurig kan worden gebruikt of als de doelgroep groot genoeg is. Schaalgrootte zou kunnen worden bereikt door samenwerking, binnen en buiten de sector. Kennisnet - met daarin opgegaan het BVEnet - kan daarin een belangrijke rol vervullen voor de bve-sector.
In 2000 kwam KPMG Consulting op basis van het toen door haar uitgevoerde onderzoek tot de volgende conclusie: "In het algemeen kan gesteld worden dat ICT binnen het bve-onderwijs wordt ingezet als hulpmiddel." Alhoewel de bve-sector op de meeste aspecten vooruitgang heeft geboekt, moet toch worden geconstateerd dat ICT gemiddeld genomen binnen het primaire proces nog steeds wordt gebruikt als hulpmiddel, met - ten opzichte van 2000 - een gedeeltelijke verschuiving richting ICT als verbeterinstrument. Ondanks de relatief sterke vooruitgang in ICT-vaardigheden van het onderwijzend personeel, moet de conclusie zijn dat die vaardigheden nog steeds achterlopen bij de mogelijkheden die ICT voor het onderwijs biedt. De investeringen in ICT en dan vooral in de technische infrastructuur worden daardoor niet optimaal gebruikt binnen het primaire proces. De disbalans in ontwikkelingen, als het gaat om investeringen in ICT, zorgen er voor dat de kwaliteitsslag die nodig is in het primaire proces niet tot moeilijk kan worden gehaald.

Noot redactie:

Voor meer informatie over het kunt u contact opnemen met Frans Visée, hoofd Communicatie en Public Affairs, telefoon (030)-22 19 810 of 06-502 72 669; e-mail: f.visee@bveraad.nl, of met Harm Weistra, KPMG Consulting, tel. 030-65 81 038, e-mail: weistra.harm@kpmg.nl

Als landelijke brancheorganisatie van alle onderwijsinstellingen in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), behartigt de Bve Raad de belangen van de aangesloten onderwijsinstellingen. De bve-sector telt ruim 600.000 deelnemers. Ongeveer veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking is opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee is het beroepsonderwijs het meest voorkomende opleidingsniveau op de arbeidsmarkt. PB 2805-6

locatie: home > persberichten > 28-05-2001

Alle tekst op deze website is vrij voor gebruik. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Bve Raad
Henrica van Erpweg 2
3732 BG De Bilt Postbus 196
3730 AD De Bilt tel. 030 - 221 9811
fax 030 - 220 2506
e-mail info@bveraad.nl © 1999 Copyright Bve Raad Alle rechten voorbehouden
web design ESP Leusden

Deel: ' Onderzoek KPMG Consulting toont disbalans bij ICT in beroepsonderwijs '
Lees ook