Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

21-12-1999

Onderzoek langdurig werkzoekenden

In de zomer van dit jaar heeft de Stichting Mens en Werk in opdracht van de gemeenten Delfzijl en Appingedam een onderzoek gedaan naar de positie van langdurig werkzoekenden. Ruim 350 personen hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Zij hebben een groot aantal schriftelijke vragen beantwoord over werk, scholing, deelname aan maatschappelijke activiteiten, gezondheid en financien. Met deze deelname is het onderzoek representatief voor de gehele groep mensen die langdurig buiten het betaalde arbeidsproces staat. De respons op het onderzoek is ruim 35%.

Resultaten

Uit het onderzoek komt naar voren dat de uitgangspositie van deze groep werkzoekenden niet erg rooskleurig is. Het grootste deel van de mensen is laag opgeleid en heeft in het verleden weinig werkervaring opgedaan. Er zijn wel verschillen te zien tussen groepen werkzoekenden. Zo hebben vrouwen en mensen die geboren zijn in het buitenland gemiddeld minder ervaring in betaald werk en hebben zij ook vaak een lagere vooropleiding.

Wel actief

Dat mensen geen werk hebben wil niet zeggen dat ze niet actief zijn. Een ruime meerderheid van de mensen besteedt veel tijd aan de zorg voor en dienstverlening aan anderen. Vooral vrouwen noemen vaak de zorg voor kinderen of familieleden, oppassen en schoonmaken. Mannen noemen vaak helpen in de tuin.

Opvallend is wel dat werkzoekenden in onze regio veel minder vaak lid zijn van verenigingen dan de gemiddelde Nederlander. Zo is bijvoorbeeld maar 13% lid van een sportvereniging, terwijl dat bij alle Nederlanders 34% is. Meer mannen dan vrouwen doen mee aan het verenigingsleven. Bovendien neemt de deelname aan verenigingen toe naarmate de leeftijd toeneemt.

Deze geringe deelname wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat mensen maar weinig geld te besteden hebben. Een aanzienlijk deel van de werkzoekenden kan moeilijk of helemaal niet rondkomen met hun geld. Dit leidt er regelmatig toe dat men hoge schulden heeft.

Gezondheid

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat driekwart van de mensen aangeeft dat zij klachten hebben over hun gezondheid. In de mate waarin die klachten voorkomen en de aard van de klachten blijken verschillen te bestaan tussen mannen en vrouwen en tussen mensen die afkomstig zijn uit Nederland en mensen afkomstig uit het buitenland. Vrouwen stellen zich iets vaker onder behandeling van een arts dan mannen en geven iets vaker aan dat de klachten van psychische aard zijn.

De mensen met een andere culturele achtergrond geven minder aan klachten te hebben, maar áls ze klachten hebben, zoekt een groter percentage medische hulp (81% tegenover 75% van de Nederlanders).

In het onderzoek komt ook aan de orde wat de wensen en verwachtingen zijn op het gebied van werk of andere activiteiten. Er is een grote groep die graag aan het werk wil. Daarnaast is er een groep die graag actief wil worden binnen verenigingen of clubs, maar die daar op dit moment geen mogelijkheid toe ziet. Bijvoorbeeld omdat men daarvoor het geld niet heeft, geen kinderopvang kan regelen of de taal te weinig beheerst.

Het vervolg

De genoemde resultaten zijn afkomstig uit het eerste concept-onderzoeksverslag. De definitieve tekst wordt in januari 2000 verwacht. Dan ook beraden de gemeentebesturen van Delfzijl en Appingedam zich over het opzetten van trajecten die bijdragen aan het oplossen van de genoemde problemen. Die trajecten kunnen varieren van activiteiten binnen het sociaal cultureel werk of vrijwilligerswerk, scholing, werk, en hulpverlening.

Op dit moment voert de Stichting Mens en Werk al gesprekken met mensen die aan het onderzoek hebben meegewerkt. In deze gesprekken wordt bekeken of er op korte termijn al mogelijkheden voor hen zijn om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw E. Stoffer, telefoon 0596-639355.

Deel: ' Onderzoek langdurig werkzoekenden in Delfzijl '
Lees ook