Provincie Limburg

Oud goeverneur Mastenbroek onderzoekt als informateur mogelijkheden centrum voor de amateurkunsten


12/99

Maastricht, 29 januari 1999

OUD-GOUVERNEUR MASTENBROEK ONDERZOEKT ALS INFORMATEUR MOGELIJKHEDEN CENTRUM VOOR DE AMATEURKUNSTEN

Gedeputeerde Staten (GS) stemmen in met het initiatief van de Limburgse Federatie van Amateur-toneelverenigingen, de Vereniging van Nederlandse Koren (District Limburg), de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen en de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen om verdergaande samenwerking te onderzoeken. Een samenwerking die uiteindelijk moet leiden tot de oprichting van een Centrum voor de Amateurkunsten. GS hebben voormalig gouverneur Mastenbroek bereid gevonden om als minformateur op te treden en onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een dergelijke constructie. Staat haalbaarheid voldoende vast, dan kan, vermoedelijk na de Statenverkiezingen, een formateur de feitelijke vormgeving van het Centrum voor de Amateurkunsten realiseren.

Met dit centrum willen GS in de eerste plaats het ontstaan bevorderen van een goed 'resource-center' voor instellingen, (amateur) verenigingen en dergelijke die op het terrein van de amateurkunsten werkzaam zijn. De totstandkoming van een dergelijk centrum is een speerpunt van de provinciale cultuuragenda. Een bundeling in de vorm van een steunpunt moet leiden tot meer kwaliteit, continuteit en effectiviteit alsmede tot een betere bereikbaarheid. Een en ander in samenhang met een bundeling van de professionele inhoudelijke ondersteuning. Dat kan door de inzet van consulenten in dit steunpunt samen te brengen op het terrein van theater, muziek, festivals en audiovisuele media.

Van belang is dat de informateur concreet de mogelijkheden van de totstandkoming van een dergelijk steunpunt onderzoekt. Tevens dient een model te worden ontworpen voor de vormgeving op bestuurlijk, organisatorisch en beleidsinhoudelijk vlak.

Het Centrum voor de Amateurkunsten Limburg wordt gezien als een zelfstandig instituut van en voor het particulier initiatief dat door de provincie wordt ondersteund. Uitgangspunt is dat het gehele traject budgettair neutraal moet verlopen. De voorbereiding van het Centrum voor de Amateurkunsten Limburg wordt gefaciliteerd (secretarieel en financieel) door de provincie Limburg. De daadwerkelijke vormgeving is en blijft een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

Op basis van de bevindingen van de informateur en de betrokken instellingen zal de uiteindelijke besluitvorming door Provinciale Staten medio 1999 te verwachten zijn.

Deel: ' Onderzoek mogelijkheden centrum amateurkunsten Limburg '
Lees ook