Provincie Flevoland

Onderzoek naar motieven voor overstap naar biologische landbouw

In het najaar van 2001 start Agrarisch Kenniscentrum Flevoland een onderzoek onder de agrarisch ondernemers in Flevoland naar de bereidheid tot omschakelen naar een biologische productiewijze. Door middel van een telefonische enquête en interviews wordt getracht inzicht te krijgen in de opvattingen van de agrariërs over biologische landbouw als bedrijfsstrategie voor de toekomst. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Plan van Aanpak Biologische Landbouw Provincie Flevoland. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland en de Directie Noordwest van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Biologische landbouw staat sterk in de belangstelling. Biologische landbouw beantwoordt in hoge mate aan de eisen die de consument stelt aan de productie van zijn voedsel. De verkoop van biologische producten neemt toe. De Nederlandse overheid zet in op de stimulering van deze vorm van landbouw, omdat biologische landbouw als een maatschappelijk verantwoorde en vernieuwende wijze van ondernemen uitstraling kan hebben voor de gehele agrofood-sector. Momenteel is landelijk ongeveer 1,5procent van de landbouw biologisch. Het beleid is gericht op een stijging tot circa 10procent in 2010.

Flevoland loopt ver voorop in de ontwikkeling van de biologische landbouw. Het aandeel biologische landbouw in Flevoland is met krap 6 procent veel hoger dan in de rest van Nederland. De ambitie voor Flevoland is een aandeel biologische landbouw van 15 procent in 2010. De laatste jaren is er echter nauwelijks groei geweest. Dit ondanks de toenemende vraag naar biologische producten in de markt. Het is niet goed bekend waarom niet meer agrariërs omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering, terwijl de economische resultaten juist gunstig zijn. De gewenste groei van de biologische landbouw treedt alleen op als genoeg agrarisch ondernemers een toekomstperspectief zien in deze vorm van produceren.
Door middel van het onderzoek To bio or not to bio wordt getracht de argumenten van agrarisch ondernemers voor het wel of niet omschakelen naar biologische landbouw boven water te krijgen. Omschakelen is uiteindelijk de vrije beslissing van elke ondernemer, waarbij iedereen een individuele afweging maakt. Alle betrokken partijen kunnen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek stappen ondernemen om de belemmeringen voor ondernemers voor omschakeling weg te nemen en zo de gewenste groei van de biologische landbouw te bevorderen.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onderschrijft het belang van het onderzoek en is bereid een derde van de kosten op zich te nemen. De provincie Flevoland betaalt het overige deel. In totaal kost het onderzoek 45.000 gulden. De resultaten van het onderzoek zijn rond de jaarwisseling.

datum 29-08-01 Nummer 2001-084

Deel: ' Onderzoek motieven overstap biologische landbouw Flevoland '
Lees ook