Gemeente Amersfoort

Onderzoek naar een oeververbinding over de Eem

datum: 16 juli 2002

De huidige fietsroute tussen Soest en Amersfoort-Noord loopt door stedelijk gebied en langs drukke hoofdwegen. Met een oeververbinding over de Eem ontstaat een aantrekkelijke fietsroute die circa drie kilometer korter is. Het gewest Eemland en de gemeenten Soest en Amersfoort starten de planvorming voor een oeververbinding met een vergelijkend onderzoek naar een fietsbrug en een fietsvoetveer. Hiervoor wordt een extern adviesbureau ingeschakeld.

Een snellere en aantrekkelijke fietsroute is belangrijk voor het woonwerkverkeer tussen Soest en de woon-/werkgebieden in Amersfoort-Noord. Zo'n route kan er ook toe bijdragen dat meer mensen de auto laten staan en op de fiets naar hun werk gaan. Verder verbindt de oeververbinding twee populaire recreatieve fietsgebieden met elkaar, de Eemvallei/Eempolders en de Utrechtse Heuvelrug. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor afwisselende recreatieve fietstochten door bos en open landschap. Dit zijn de redenen waarom de gemeenten Soest en Amersfoort, het gewest Eemland en de provincie Utrecht een oeververbinding over de Eem willen realiseren.

De Eemoevers kunnen met elkaar worden verbonden door een fietstunnel, een fietsbrug of een fietsvoetveer. Bij de keuze zijn beschikbaarheid, betrouwbaarheid, snelheid, comfort en sociale veiligheid belangrijke voorwaarden. Een fietstunnel valt daardoor af vanwege gebrek aan comfort door het te overwinnen hoogteverschil en het gebrek aan sociale controle in de tunnel. Ook zijn de kosten van een fietstunnel zeer hoog. Een fietsbrug moet beweegbaar zijn vanwege de scheepvaart op de Eem. Om een keuze te kunnen maken tussen een fietsbrug en een fietsvoetveer is een gedegen onderzoek nodig naar de voor- en nadelen met een kosten-baten analyse. Ook moet worden onderzocht welke locatie het meest geschikt is.

Bij het onderzoek wordt gekeken naar het gebruik door woonwerkverkeer en recreatieve fietsers en de vervoerswaarde van een fietsvoetveer en een fietsbrug. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van de bewoners van het gebied en de gebruikers van de Eem, het beheerreglement van de Eem, de consequenties voor natuur en ecologie en de aanwezigheid van planten en dieren die vallen onders de Flora- en Faunawet. Belanghebbenden en belangengroeperingen worden tijdens het onderzoek geconsulteerd om alle relevante feiten te verzamelen die bij de besluitvorming moeten worden meegenomen.

De gemeenten Soest en Amersfoort delen de kosten van het onderzoek naar de fietsbrug. In Soest is bestuurlijk de voorkeur al uitgesproken voor een brug. Amersfoort wil die keuze pas maken als alle relevante feiten voor een goede afweging duidelijk zijn. Daarom betaalt Amersfoort de meerkosten voor het onderzoek naar het fietsvoetveer. In de komende maanden wordt een adviesbureau aangetrokken om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek kan dan in september starten en eind 2002 worden afgerond. Begin 2003 volgt inspraak en besluitvorming.

Deel: ' Onderzoek naar een oeververbinding over de Eem '
Lees ook