Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

IBO-onderzoek 'Rijk met personeel. Naar een effectiever personeelsmanagement in de rijksdienst'

Een parlementair stuk bij het onderwerp Kernthema's Rijksdienst 9 oktober 2001
De werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO-werkgroep) kreeg als opdracht om de effectiviteit van het bestaande instrumentarium ten behoeve van het personeelsmanagement bij de rijksdienst in kaart te brengen en voorstellen te doen om de effectiviteit te verbeteren.
De kern van het onderzoek bestaat uit tien casestudies van zeven organisaties binnen de rijksdienst en drie in de marktsector. Er is gekozen voor casestudies, omdat hiermee een diepgaand inzicht kan worden verkregen in de toepassingspraktijk van het personeelsmanagement op basis waarvan vervolgens concrete verbeteringsmogelijkheden voor het personeelsmanagement en de rol van p&o zijn te formuleren
In hoofdstuk 2 van dit rapport worden beschreven voor de rijksdienst relevante trends op het gebied van
personeelsmanagement. Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag naar de effectiviteit van het bestaande instrumentarium voor personeelsmanagement. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt ingegaan op de rol van de manager en de rol van P&O op het gebied van personeelsmanagement. In het afsluitende hoofdstuk 6 formuleert de werkgroep concrete aanbevelingen ter verbetering van de effectiviteit van het personeelsmanagement in de rijksdienst.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek naar effectiever personeelsmanagement rijksdienst '
Lees ook