Provincie Flevoland

Onderzoek naar Erfgoed Centrum Flevoland

De provincie Flevoland heeft opdracht gegeven voor een onderzoek dat duidelijk moet maken wat er voor nodig is om een Erfgoed Centrum Flevoland op te zetten. Het Erfgoed Centrum Flevoland zou het centrale instituut moeten worden voor het uitdragen van de cultuurhistorie van Flevoland. In het centrum zouden tal van Flevolandse archieven en collecties kunnen worden samengevoegd, zodat het publiek op één centrale plek over meer en betere informatie kan gaan beschikken.

Het provinciaal bestuur heeft medio 1999 de regierol op zich genomen voor samenwerking van archieven en verwante instellingen. Hiervoor is een projectgroep ingesteld die bestaat uit 13 partners: de provincie, de 6 gemeenten, Rijksarchief Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie, Nieuw Land Poldermuseum, Sociaal Historisch Centrum Flevoland en Samenwerkende Bibliotheken Flevoland.

De projectgroep is begonnen met de realisering van het Pilotproject Nieuwkomers. Door dit project kwam in mei 2001 via de website www.flevolandbovenwater.nl informatie over de eerste 10 jaar van alle woonkernen in Flevoland beschikbaar. Op deze website staan ook lesbrieven voor het voortgezet onderwijs. Inmiddels is een eerste begin gemaakt met het uitbouwen van het Pilotproject Nieuwkomers tot de Digitale Catalogus Flevoland. Op termijn zullen hierdoor de hoofdlijnen van de geschiedenis van Flevoland voor een breed publiek digitaal op te vragen zijn.

Om de cultuur-historische informatie zo bereikbaar mogelijk te maken, streeft de provincie Flevoland naar de realisering van het Erfgoed Centrum Flevoland met als vestigingsplaats Lelystad. Daarom heeft de provincie opdracht gegeven om te onderzoeken of zon centrum haalbaar is en onder welke voorwaarden het centrum tot stand zou moeten komen. De partners uit de projectgroep werken mee aan dit onderzoek, met uitzondering van gemeente Almere omdat deze gemeente een eigen stadsarchief wil realiseren. Het Sociaal Historisch Centrum Flevoland heeft aangegeven dat het in principe de voorkeur heeft om op termijn al zijn taken onder te brengen in het Erfgoed Centrum Flevoland. Het onderzoek kost 50.000 gulden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is bereid deze kosten voor haar rekening te nemen.

datum 22-08-01 Nummer 2001-081

Deel: ' Onderzoek naar Erfgoed Centrum Flevoland '
Lees ook