Provincie Zuid-Holland

Persbericht

04-03-2003
Onderzoek naar functioneren steunfuncties diversiteit onderbouwt ingezet beleid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 4 maart kennisgenomen van de uitslag van een tweetal onderzoeken. De onderzoeksresultaten zijn gericht op de kwaliteit van de organisatie van steunfuncties diversiteit en de kwaliteit van de door steunfuncties uitgevoerde projecten.

"Uit de onderzoeken blijkt dat de instellingen nog een behoorlijke kwaliteitsslag moeten maken. Wij willen toe naar een stevige structuur van organisaties voor de uitvoering van diversiteitsbeleid", aldus Edit Hallensleben de verantwoordelijke gedeputeerde. "Door de steunfuncties op te laten gaan in drie regionale centra voor maatschappelijke ontwikkeling willen we een betere binding met de regio's tot stand brengen." Daarbij zullen de centra zich richten op alle etnische groepen in de samenleving en niet meer categoraal werken.

Instellingen zullen voor 1 augustus 2003 aan moeten geven hoe zij denken het gewenste schaal- en kwaliteitsniveau te realiseren. De diverse steunfuncties zijn nu al met elkaar in gesprek om te bezien hoe werkzaamheden in de nieuwe centra gecontinueerd kunnen worden.

Centrum voor Maatschappelijke ontwikkeling Regio Rotterdam. In de regio Rotterdam wordt in de loop van 2003 Stimulans, het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, gevormd uit de huidige steunfuncties Krosbe (Kategorale Rijnmondse Organisatie van Surinamers voor Beleidsbeinvloeding en Emancipatiebevordering) en SBWR (Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond). Voor de structurele activiteiten in deze regio is jaarlijks een subsidie van circa EUR 800.000,- beschikbaar.

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Regio Haaglanden RSA (Stichting Regionale Steunfunctie Allochtonen Zuid-Holland West) en SRS (Stichting Surinaams Regionaal Steunpunt) komen m.i.v. 2005 in hun huidige vorm niet meer in aanmerking voor subsidie. Zij kunnen voor 1 augustus 2003 bepalen of zij gezamenlijk of met anderen tot een fusie komen. Hallensleben: "We maken ons zorgen over de instellingen in de regio Haaglanden." Beide organisaties zullen in een mogelijk fusieplan helder moeten aangeven hoe zij het vereiste kwaliteitsniveau denken te halen. Lukt hen dat niet, dan zal de provincie, in overleg met de regio Haaglanden, andere mogelijkheden bekijken.

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Regio ZH-noord en ZH- Zuid Stichting Meander en het Centrum voor Integratie Bevordering (CIB) zijn met elkaar in gesprek om te komen tot het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de regio Zuid-Holland Noord en Zuid.
Naar verwachting zal de nieuwe instelling per 1 januari 2004 een feit zijn. Voor de structurele activiteiten in deze regio is jaarlijks een subsidie van circa EUR 550.000 beschikbaar.

Bij de overige steunfuncties zijn kantekeningen gemaakt op basis van de kwaliteitscriteria die betrekking hebben op het gewenste schaalniveau.

Deel: ' Onderzoek naar functioneren steunfuncties diversiteit Zuid-Holland '
Lees ook