Ministerie van Justitie

24.12.1998

Staatssecretaris van Justitie reageert op rapport over kansspelaanbod op Internet

Onderzoek naar genormeerd aanbod van kansspelen op Internet

Staatssecretaris mr. M.J. Cohen van Justitie wil de mogelijkheden bezien om een door de overheid genormeerd aanbod van kansspelen op Internet toe te staan. Daarnaast kondigt hij aan om de mogelijkheden van het tegengaan van niet-gereguleerd of buitenlands aanbod te willen bekijken. Ten slotte zal hij een interdepartementaal overleg initiëren over de actualisering van het huidige kansspelbeleid.

Dit schrijft de staatssecretaris vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op het rapport Interactief-spelen.com, dat op initiatief van het College van Toezicht op de kansspelen en het Nederlands Kanspelplatform tot stand kwam. Voornaamste conclusie hierin was om de bestaande vergunninghouders, gezien de ontwikkelingen en belangen, in staat te stellen een spelaanbod op Internet te realiseren.

Genormeerd aanbod
De door het vorige kabinet uitgebrachte nota Kansspelen herijkt rust op drie pijlers: het kanaliseren van de speelzucht ten behoeve van de speler, de integriteit van het spel en het tegengaan van misstanden; de opbrengsten komen ten goede van de staatskas en goede doelen; het tegengaan van de illegaliteit of het wegvloeien van gelden naar buitenlandse aanbieders. Daarbij werd het spelaanbod van dat moment bevroren. De vergunningen van de permanente kansspelen zouden niet worden verruimd en productinnovatie moest mogelijk blijven.

Door de explosieve groei van het aanbod op Internet en de continuering van het beleid wil de staatssecretaris onderzoeken hoe een door de overheid genormeerd aanbod toegestaan kan worden. Het eventuele aanbod op Internet is daarbij als productinnovatie te duiden. Het onderzoek krijgt vorm door een overleg dat zal worden geïnitieerd met de betrokken vergunningverleners, vergunninghouders van landelijke kansspelen en met de VAN Speelautomaten Brancheorganisatie. Ook toezichthouders en specialisten op het gebied van verslavingszorg en informatie- en telecommunicatietechnologie worden hierbij betrokken. Het kabinet zal hierover besluiten en de Tweede Kamer informeren.

Overig aanbod
Bij het tegengaan van illegaliteit of het wegvloeien van gelden naar buitenlandse aanbieders stuit de handhaving op een aantal problemen. Het betreft de prioriteitstelling, beschikbare capaciteit en het gebruik van het instrumentarium. Naast deze meer algemene problemen kent Internet een grensoverschrijdend karakter en de van Nederland afwijkende regelgeving in andere landen. Dit maakt de handhaving in veel gevallen praktisch onmogelijk. De staatssecretaris kondigt in zijn brief aan het overleg met de betrokken ministeries, het openbaar ministerie en de politie voort te zetten om in kaart te brengen welke delicten in het kader van de Wet op de kansspelen met gebruik van Internet gepleegd worden en hoe hier eventueel tegen valt op te treden. Vanwege de beperktheid van strafrechtelijk optreden is het wenselijk om naar andere mogelijkheden te kijken, zoals zelfregulering. Daarover zal de staatssecretaris in overleg treden met internetproviders.

Toekomst kansspelbeleid
De nota Kansspelen herijkt, waarin het kabinetsbeleid over kansspelen staat verwoord, voorzag al dat technologische en internationale ontwikkelingen een negatieve invloed kunnen krijgen op de effectiviteit van de aangekondigde maatregelen. Ook is in de nota het gevaar gesignaleerd dat de beperking van het legale aanbod een toename van illegaal aanbod kan betekenen. Beide verwachtingen zijn ondertussen bewaarheid zo blijkt uit in de nota aangekondigde onderzoeken en rapporten. Een interdepartementaal overleg is bedoeld om de huidige problemen in hun onderling verband te beschouwen en met voorstellen te komen voor verbetering van de regulering van kansspelen.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 04-01-1999

Deel: ' Onderzoek naar genormeerd aanbod van kansspelen op Internet '
Lees ook